USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 117

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Athénách dne 22. října 1980 (tisk 103)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. prosince 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Athénách dne 22. října 1980.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP