USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 119

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, sjednaná v Haagu dne 15. listopadu 1965 (tisk 105)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. prosince 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění souhlasí s přístupem Československé socialistické republiky k Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, sjednané v Haagu dne 15. listopadu 1965 s tím, že

- bude učiněno prohlášení k článku 8 úmluvy, podle něhož nemohou být na území Československé socialistické republiky doručovány soudní písemnosti přímo prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků jiného smluvního státu s výjimkou písemnosti, která má být doručena příslušníku státu, ve kterém byla vyhotovena;

- budou vzneseny námitky k článku 10 úmluvy, které vylučují na území Československé socialistické republiky doručování soudních písemností z jiného smluvního státu prostřednictvím pošty nebo oprávněných úředních osob;

- bude učiněno prohlášení k článku 15 odst. 2 úmluvy, podle něhož mohou čs. soudy vydat rozhodnutí i v případě, nejsou-li splněny podmínky stanovené v článku 15 odst. 1 úmluvy;

- bude učiněno prohlášení k článku 29 úmluvy, podle něhož se Československá socialistická republika nepovažuje za vázanou tímto ustanovením, které je v rozporu s Deklarací Valného shromáždění Organizace spojených národů o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům ze dne 14. prosince 1960.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP