USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 121

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu mnohostranná Úmluva o zamezení dvojího zdanění autorských odměn a Dodatkový protokol k této Úmluvě, podepsané v New Yorku dne 29. října 1980 (tisk 109)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. května 1981 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s mnohostrannou Úmluvou o zamezení dvojího zdanění autorských odměn a s Dodatkovým protokolem k této Úmluvě, podepsanými v New Yorku dne 29. října 1980, s tím, že bude uplatněna výhrada k čl. 17 odst. 1 Úmluvy podle jejího čl. 17 odst. 2 v tomto znění:

"Československá socialistická republika se necítí být vázána ustanovením článku 17 odst. 1, podle kterého všechny spory mezi dvěma nebo více smluvními státy o výklad nebo aplikaci této Úmluvy, které nebudou urovnány jednáním, budou předloženy Mezinárodnímu soudnímu dvoru k rozhodnutí, pokud dotčené státy se nedohodnou na jiném způsobu ujednání, a prohlašuje, že pro předložení sporu k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru je v každém případě nutná dohoda všech stran ve sporu."


Kocinová v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP