USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 122

k vládnímu návrhu, kterým se podle článku 19 od.st. 5b) a odst. 6b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 65. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1979 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 110)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. května 1981 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky k úmluvám a doporučením přijatým na 65. zasedání Mezinárodni konference práce v Ženevě v roce 1979:

a) neratifikovat úmluvy č. 152 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v přístavech a č. 153 o pracovní době a dobách odpočinku v silniční dopravě;

b) nepřijímat opatření k provedení doporučení č. 160 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v přístavech a č. 161 o pracovní době a dobách odpočinku v silniční dopravě.


Kocinová v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP