Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

3

Uznesenie

Slovenskej národnej rady z 18. júna 1981

o overení platnosti volieb poslancov Slovenskej národnej rady, konaných 5. a 8. júna 1981

Voľby poslancov Slovenskej národnej rady, konané 5. a 6. júna 1981, boli vykonané v plnom súlade so zákonom SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada v zmysle čl. 113 ústavného zákona číslo 143/1968 Zb. o československej federácií v znení neskorších zákonov a v zmysle § 3 ods. 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

overuje

platnosť volieb jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady zvolených v dňoch 5. a 6. júna 1981 vo volebných obvodoch 1 až 150.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r

Overovatelia:

Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP