Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

6

Uznesenie

Slovenskej národnej rady

z 18. júna 1981

o voľbe predsedov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

zvolila

za predsedu Ústavnoprávneho výboru SNR Jaroslava F i l u, za členov Ústavnoprávneho výboru SNR

Pavla A d a m č í k a

Štefana Brezu

Kamila Brodzianskeho

Zitu Bučekovú

Jozefa Feriančika

Fedora G u l l u

Jozefa Kováčika

Františka K u ľ k u

Oľgu Mattovú

Boženu Mažárovú

Máriu Mehešovú

Alojza M i k u š í n c a

Oľgu Pšúrikovú

Jána Štencla

Evu zamečníkovú;

za predsedu Výboru SNR pre plán a rozpočet Branislava B í r o š a, za členov Výboru SNR pre plán a rozpočet

Jozefa Ď u r i c u Helenu G a 11 o v ú

Gabrielu H o m o l o v ú Petra H r i c k u Milana Hrošovského Annu Kovalčíkovú Emila Kucharovica Annu Látkovú Vieru Lehotskú Izidora M a g y a r a Jána Pikulu Miroslava S m a t a n u Martina Ušiaka Ladislava Vajányiho Jána V e l e s a;

za predsedu Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo Vladimíra Fašanga,

za členov Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo

Alexandra Bekényiho Alojza Č m e l u Vincenta F ô l d e s a Vieru Fridrichovú Jaroslava Gábora Imricha H l a ď a Jarmilu Kohútovú Ladislava Martináka Ladislava Mihálika Stanislava Nováka Jozefa P i n č á k a Martu Potočkovú Elenu T k á č o v ú Dušana V á ž a n a Brigitu Vilkovskú;

za predsedu Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu Jozefa G á l u, za členov Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu

Jána B l c h á č a Elenu Ď u r i c o v ú Štefana Hajdúcha Ľudmilu H a s i l o v ú Ľudmilu Hefkovú Štefana Horvátha

Jaroslava Karasa Jána Králika Boženu Kramárovú Jozefa M a š e k a Andreja Mazáka Helenu Mihalečkovú Alfonza P a v l á k a Jozefa R i p č u Karola Straku;

za predsedníčku Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu Petronelu Višňovcovú,

za členov Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu

Annu Haššanovú Juraja Hlinku Karolu Chlebovú Bohumila Chudého Emila K o p š u Miladu Kováčovú Vojtecha Ligárta Martu Liptákovú Karola Lukáča Františka M i t a n u Annu Petrovičovú Milana Poruboviča Tibora R u c z a Jozefa Trepáča Daniela Z á b o j n í k a;

za predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti Matúša B e n y ó a,

za členov Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

Viktora A n t a l a Miladu Bellovú Jána Brondoša Annu Erentovú Martu C h y t i l o v ú Jána J a n c í k a Jána K u r J a t k u Juraja M o r a v c a

Jozefa Pechu Jozefa P ó c s a Michala R o h á č a Vojtecha Tokarčíka Tichomíra T ó t h a Emíliu Velackovú Oľgu Vršanskú;

za predsedníčku Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné Annu K r e t o v ú,

za členov Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné Andreja A n t o š a Máriu Balážovú Štefana Fábryho Klotildu Fabušovú Jána H a š k u Ondreja Horniaka Štefana H r ú z i k a Annu Koštrnovú Ernesta K r i ž a n a Jána K u b a č k u Vieru Martinčičovú Gejzu Navrátila Pavla Smolu Rozaliu Tóthovú Jozefa Z a c h a r a;

za predsedu Výboru SNR pre školstvo a kultúru Jána Soloviča, za členov Výboru SNR pre školstvo a kultúru

Jána Barillu Vladimíra Černušáka Boženu K i k l o š o v ú Fedora Kováča Máriu Krchníkovú Ladislava L a c z k ó a Miloša Marku Vladimíra Mináča Gizelu Sárközyovú Elenu Suchovskú Andreja S ú l e t y h o Karola Š a v e l a

Annu Šimekovú Františka Vojtku Petra Zerdahelyiho.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r.

Overovatelia:

Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP