SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

9

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 2. júla 1981

o stanovisku k vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR k Výzve Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík Parlamentom a národom sveta

Slovenská národná rada

prijala toto stanovisko k vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR k Výzve Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík Parlamentom a národom sveta:

My poslanci Slovenskej národnej rady oboznámili sme sa s vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR k Výzve Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík Parlamentom a národom sveta. Plne a bezvýhradne sa stotožňujeme s vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR a vyhlasujeme mu plnú podporu, lebo mierová Výzva Najvyššieho sovietu ZSSR vyjadruje najvlastnejšie životné záujmy aj nášho ľudu, zodpovedá československej zahraničnej politike potvrdenej XVI. zjazdom KSČ a stretla sa u nás so širokou a jednoznačnou podporou verejnosti. Náš ľud, ktorý prešiel ťažkými skúškami protifašistického boja, spolu s pokrokovým ľudstvom vyjadruje úprimnú vďaku sovietskemu ľudu za nesmierne obete a hrdinstvo v boji o vytúženú slobodu národov Československa.

Slovenská národná rada vyjadruje pevné odhodlanie aktívne a všestranne pôsobiť na ďalší rozvoj našej socialistickej spoločnosti, podporovať mierovú politiku nášho štátu, a takto prispievať k posilňovaniu snáh celého pokrokového ľudstva o zachovanie mieru ako základnej podmienky existencie ľudstva na našej planéte a záruky základného ľudského práva, práva na život v mieri.

Predseda Slovenskej národnej rady:

Viliam Šalgovič v. r. Overovatelia: Viktor Antal v. r. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP