SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie 11

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 2. júla 1981

k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej socialistickej republiky Slovenská národná rada

prerokovala programové vyhlásenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktoré predniesol predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka. Posúdila základné ciele a úlohy ďalšieho hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky, metódy a prostriedky vlády SSR, ktorými bude realizovať úlohy vytýčené XVI. zjazdom KSČ a zjazdom KSS.

Slovenská národná rada

1. súhlasí

s programovým vyhlásením vlády Slovenskej socialistickej republiky. Vyslovuje plnú podporu jej úsiliu o ďalší vzostup národného hospodárstva a skvalitňovanie dosiahnutej úrovne hmotných a kultúrnych podmienok života, ktoré bude zabezpečovať v zložitejších vnútorných a vonkajších ekonomických podmienkach dosahovaním vyššej efektívnosti a kvality všetkej práce. V tejto súvislosti očakáva výraznejší obrat v zlepšovaní úrovne riadiacej činnosti štátnych a hospodárskych orgánov, skvalitnenie chodu celého hospodárskeho mechanizmu a zvýšenie úrovne plánovania, najmä dôsledným presadzovaním súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.

Slovenská národná rada bude plnenie programového vyhlásenia vlády SSR pravidelne kontrolovať. Bude sústavne pomáhať pri jeho realizácii jednak aktívnymi opatreniami vlastných orgánov a jednak masovo-politickou prácou poslancov SNR vo volebných obvodoch, získavaním voličov pre splnenie stanovených úloh a podnecovaním k prejavom ich občianskej angažovanosti a pracovnej aktivity;

2. vyslovuje

podľa článku 107 ods. 1 písm. f) a článku 127 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dôveru vláde Slovenskej socialistickej republiky.

Predseda

Slovenskej národnej rady:

Overovatelia: Viliam Šalgovič v. r.

Viktor Antal v. r. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP