SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

24

Uznesenie SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 27. apríla 1982

k správe vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení úloh stavebníctva

Slovenská národná rada

vychádzajúc z uznesení XVI zjazdu KSČ, rezolúcie zjazdu KSS, 6 zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS z roku 1977 a so zreteľom na základné ciele a úlohy zákona SNR č 128/1981 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985

A. konštatuje, že

stavebníctvo je významným odvetvím v reprodukčnom procese národného hospodárstva a jedným z rozhodujúcich účastníkov investičnej výstavby. V tomto odvetví je zamestnaných v SSR takmer 200 tis. pracovníkov a jeho podiel na tvorbe národného dôchodku SSR je väčší ako 13 %. V 6. päťročnici sa na základe programu XV. zjazdu KSČ v základnej stavebnej výrobe v SSR realizovali stavebné práce v objeme 134, 3 mld. Kčs (z toho v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR 96, 5 mld. Kčs), čo je o 39 mld. Kčs viac ako v 5 päťročnici (z toho v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR o 22 mld. Kčs). Hrubá hodnota výroby v priemysle stavebných látok vzrástla za 6. päťročnicu o 31, 9 % a objemy prác na závažných stavbách sa prekročili o viac ako 7 % Priaznivé výsledky sa dosiahli na energetických a čiastočne na do právnych stavbách. Do prevádzky boli odovzdané Jadrová elektráreň V-1 v Jaslovských Bohuniciach, stavby tranzitného plynovodu, prvý blok Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a ďalšie. Dokončili

sa viaceré významné kapacity v hutníckom, strojárskom, chemickom, celulózo-papierenskom a nábytkárskom priemysle a vo výrobe stavebných látok. Dobré výsledky sa dosiahli v presunoch kapacít stavebných podnikov zo SSR a v plnení ich úloh v Severočeskom kraji a v hlavnom meste ČSSR Prahe.

Organizácie Ministerstva stavebníctva SSR v 6. päťročnici postavili 149 080 bytov. V hlavnom meste SSR Bratislave sa dokončilo vyše 27 tis. bytov, v investičnej výstavbe sa prestavalo 16, 8 mld. Kčs, čo je o 4, 3 mld. Kčs viac ako v 5. päťročnici. Zásluhu na tom majú aj stavbári z ostatných krajov SSR.

V 6. päťročnici sa dosiahlo ďalšie spriemyselnenie stavebníctva, rozšírili sa pokrokové technológie stavania v občianskej a inžinierskej výstavbe a v manipulácii s materiálom. Sprogresívnenie výstavby sa prejavilo v znížení staveniskovej prácností.

Za dosiahnuté pozitívne výsledky patrí pracujúcim v stavebníctve spoločenské ocenenie. Uznanie si zasluhuje bratská pomoc špecialistov zo ZSSR v rozvoji jadrovej energetiky a pracovných kolektívov z ČSR pri dodávkach technológií na mnohých energetických a výrobných kapacitách.

Naše úspechy mohli byť väčšie, ak by odvetvie stavebníctva nezaostalo v realizácii plánovaných zámerov. V 6. päťročnici celkový objem stavebných prác bol oproti plánu nižší o 8 mld. Kčs. Zmeny v štruktúre stavebných kapacít boli pomalé. Realizáciu úloh nepriaznivo ovplyvnila nadmerná rozostavanosť, čím sa zvyšovala priemerná doba výstavby a dochádzalo k viazaniu veľkých finančných a hmotných zdrojov. V rade prípadov nebola tiež uspokojivá kvalita stavieb.

Medzi hlavné príčiny tohto vývoja patria nedostatky v organizácii a riadení výstavby. Nepodarilo sa zlepšiť prípravu a realizáciu v investičnej výstavbe a dostatočne koncentrovať kapacity na najdôležitejšie stavby, nízky bol ekonomický prínos technického rozvoja. Poklesla pracovná disciplína, nedostatočne sa využívali dopravné a mechanizačné prostriedky. Osobitne kriticky treba hodnotiť neplnenie úloh stavebníctva v oblasti občianskej a technickej vybavenosti. Nedostatky sú aj vo výstavbe účelových stavieb, ako i v budovaní vyššej vybavenosti miest. Na vývoj stavebníctva nepriaznivo pôsobila tiež hmotná zainteresovanosť na hrubej výrobe všetkých kooperujúcich odvetví. V tomto smere sa musia výraznejšie prejaviť zásady Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, najmä ich chozrasčotné formy.

V nastávajúcom období je potrebné dosiahnuť obrat v rozvoji stavebníctva a uplatňovať v ňom intenzifikačné faktory. Jeho rast predovšetkým zabezpečovať vyššou produktivitou práce opierajúcou sa o kvalitatívne zmeny v organizácii a riadení, o zdokonaľovanie výrobno-technickej základne a o prestavbu štruktúry výrobných programov Z perspektívneho hľadiska je žiadúce vypracovať komplexný program zvýšenia výkonnosti stavebníctva. Vedeckotechnický rozvoj orientovať najmä na realizáciu progresívnych a úsporných technológií stavania pri ďalšom znížení staveniskovej prácnosti a na mechanizáciu dokončovacích prác. Dôslednejšie trvať na zabezpečení predstihu v územno-technickej a projektovej príprave investičných akcií. Podstatne viac využívať typizáciu, unifikáciu, katalógové a opakované projekty. Skvalitniť operatívne plánovanie a predvýrobnú prípravu stavieb. V samotnom procese stavebnej výroby zlepšiť previazanosť kooperačných vzťahov v rámci VHJ i v územnom priereze.

Ostatné rezorty, najmä hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnický, drevospracujúci a chemický priemysel dodávajúce stavebníctvu materiály a výrobky, musia dôslednejšie zabezpečovať ich kvalitu, kompletnosť a termíny dodávok.

Zlepšiť treba aj plnenie úloh v miestnom stavebníctve riadenom národnými výbormi. Toto sa musí sústrediť najmä na opravy, údržbu a rekonštrukcie bytového a domového majetku a na drobnú investičnú výstavbu. Väčšiu starostlivosť venovať jeho materiálno-technickému zásobovaniu a vybavenosti základnými výrobnými prostriedkami.

V oblasti poľnohospodárskeho stavebníctva sústreďovať sily na intenzívnejšiu výstavbu stavieb súvisiacich s ochranou a zúrodňovaním poľnohospodárskeho pôdneho fondu, skladovacích a ustajňovacích priestorov.

V súlade s potrebami stavebníctva je potrebné vytvárať lepšie podmienky pre stabilizáciu pracovných síl, v príprave mládeže najmä na nedostatkové profesie, prehĺbiť chozrasčotné princípy odmeňovania a ďalej zlepšovať zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie robotníkov aj na menších stavbách.

Náročné úlohy stavebníctva v ďalších rokoch vyžadujú v spolupráci so spoločenskými organizáciami Národného frontu, najmä odborovými orgánmi zlepšiť politicko-organizátorskú prácu. Rozvíjať iniciatívu pracujúcich a orientovať Ju na uzatváranie združených socialistických záväzkov a vytváranie chozrasčotných brigád. Na riešenie operatívnych technických problémov zriaďovať komplexné racionalizačné brigády s cieľom dodržať, resp. skrátiť postupové termíny výstavby a schválené režimy stavieb pri zabezpečovaní ich požadovanej efektívnosti a kvality;

B. berie na vedomie

správu vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení úloh stavebníctva;

C. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky

venovať aj naďalej zvýšenú starostlivosť úlohám stavebníctva v investičnej výstavbe predovšetkým na záväzných úlohách štátneho plánu, v miestach sústredenej výstavby a komplexnej bytovej výstavby, osobitne základnej občianskej a technickej vybavenosti. Z perspektívneho hľadiska vypracovať komplexný program zvýšenia výkonnosti ústredne riadeného a miestneho stavebníctva, vytvárania špecializovaných a kooperačných organizačných štruktúr stavebných kapacít, vrátane prehodnotenia ich presunov. Riešiť sociálne a zdravotné podmienky pracovníkov na stavbách. Vyžadovať dôsledne dodržiavanie štátneho plánu investičnej výstavby, zlepšovať investorskú prípravu stavieb a vytvárať potrebný predstih v územno-technickej a projektovej príprave investičných akcií. Zabezpečiť zvýšenie kvality výroby v stavebníctve a uvádzanie kapacít v plánovaných termínoch do prevádzky Energickejšie vyžadovať plnenie opatrení vlády SSR zameraných na odstránenie nedostatkov v plnení úloh investičnej výstavby, najmä stavebných a ďalších dodávateľských a investorských organizácií,

E. u k l a d a

1. poslancom Slovenskej národnej rady

v rámci masovopolitickej práce podporovať opatrenia vlády SSR zamerané na odstránenie nedostatkov v plnení úloh investičnej výstavby, najmä v stavebných a ďalších dodávateľských a investorských organizáciách,

2 výborom Slovenskej národnej rady

(okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) na svojich schôdzkach venovať sústavnú pozornosť investičnej výstavbe vo vlastnej pôsobnosti,

3 Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

vykonať v roku 1984 kontrolu plnenia uznesenia 4 schôdzky SNR k správe vlády SSR o plnení úloh stavebníctva.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, CSc, v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Viktor Antal v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP