SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

27

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 24. júna 1982

k správe o štátnom záverečnom účte Slovenskej socialistickej republiky za rok 1931

Slovenská národná rada

A. schvaľuje

1. na návrh vlády SSR štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky za rok 1981, ktorý vykazuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 16, 9 mil. Kčs. Prebytok rozpočtového hospodárenia vyplynul zo splnenia

- rozpočtových príjmov v sume 73 138, 0 mil. Kčs

- rozpočtových výdavkov v sume 73 121, 1 mil. Kčs,

2. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia SSR za rok 1981 na zvýšenie štátnych finančných rezerv Slovenskej socialistickej republiky;

B. berie na vedomie,

že vo finančnom hospodárení národných výborov za rok 1981 sú príjmy vyššie ako výdavky o 393, 3 mil. Kčs a tento výsledok sa použije na posilnenie fondov rezerv a rozvoja národných výborov.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP