SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

28

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. júna 1982

k správe vlády SSR o zámeroch skvalitňovania životného prostredia miest a obcí vo volebných programoch Národného frontu v rokoch 1981-1985 a vyhodnoteniu štruktúry investičnej časti akcie "Z".

Slovenská národná rada A. konštatuje,

že v súlade s uzneseniami XV. a XVI. zjazdu KSČ a zjazdov KSS sa sústavne prehlbuje starostlivosť o ochranu a tvorbu životného prostredia zo strany štátnych, hospodárskych a spoločenských orgánov a organizácií v Slovenskej socialistickej republike. Požiadavka chrániť a vytvárať zdravé životné prostredie, ako základnej hodnoty života a podmienky rozvoja, postupne ovplyvňuje spoločenské vedomie. K tomu prispelo aj plnenie opatrení súhrnnej koncepcie na obdobie 6. päťročnice schválenej vládou SSR v roku 1974 a prerokovanej na 16. schôdzke Slovenskej národnej rady v roku 1975.

Naša socialistická spoločnosť vynakladá nemalé prostriedky na zlepšovanie a ochranu životného prostredia. Prejavuje sa to vo výraznejších úspechoch pri obmedzovaní úniku škodlivín do ovzdušia, vytváraní predpokladov na zníženie množstva vypúšťaných nečistôt do povrchových a podzemných vôd, organizovaní cieľavedomejšej ochrany prírody a krajiny.

Prínosom pre skvalitňovanie životného prostredia je tiež plnenie úloh volebných programov Národného frontu. V akcii "Z" sa v rokoch 5. a 6. päťročnice na Slovensku vybudovalo 2552 km vodovodov, 118 km kanalizácií, 2995 km miestnych komunikácií, 137 vodných nádrži, 2194

autobusových čakární, 766 ha zelených plôch, 818 detských ihrísk, 141 kúpalísk a bazénov, 470 športových štadiónov, 1977 ostatných športových zariadení a rad ďalších objektov, ktoré zlepšili vzhľad miest a obcí a svojím účelom prispeli k ďalšiemu skultúrňovaniu života našich občanov a k celkove vyššej úrovni životného prostredia.

Podstatná časť týchto úloh sa zabezpečila svojpomocou a iniciatívou občanov, kolektívov pracujúcich podnikov, závodov, družstiev, inštitúcií, organizovanou národnými výbormi, spoločenskými a záujmovými organizáciami Národného frontu. To oceňujeme ako uvedomelý prejav politickej a spoločensko-ekonomickej aktivity ľudí a ich dobrý vzťah k vytváraniu a ochrane svojho životného prostredia.

V ďalšom období bude potrebné túto občiansku iniciatívu a aktivitu prehlbovať. Prostredníctvom volebných programov Národného frontu na roky 1981-1985 aktivizovať občanov, pracujúcich závodov, družstiev, inštitúcií, funkcionárov, poslancov a aktivistov národných výborov, členov spoločenských organizácií pre sústavné zlepšovanie a skultúrňovanie životného prostredia. To by sa malo prejaviť najmä neinvestičnou činnosťou, ozeleňovaním a čistením priestranstiev, zvyšovaním hygieny pracovísk a bydlísk, usporiadaním okolitých priestorov priemyselných objektov a dvorov poľnohospodárskych závodov, v zbere druhotných surovín a neškodnom odstraňovaní nepoužiteľných odpadov, ako aj v dôslednej údržbe výrobných a ekologických zariadení a v dodržiavaní technologickej disciplíny.

Slovenská národná rada vyjadruje presvedčenie, že vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány SSR, národné výbory, ďalšie štátne a hospodárske orgány sa v súčinnosti so spoločenskými organizáciami sústredia na komplexné plnenie hlavných zásad a dosiahnutie cieľov Súhrnnej koncepcie starostlivosti o životné prostredie v SSR na obdobie 7. päťročnice s výhľadom do roku 2000. V súlade s ňou treba dopracovať koncepcie starostlivosti o životné prostredie na úrovni národných výborov.

Osobitne je nutné sa zamerať na celoúzemnú ochranu čistoty povrchových a podzemných vôd, na plánovanú výstavbu s tým súvisiacich ekologických zariadení, na cieľavedomú starostlivosť o poľnohospodársky a lesný pôdny fond, s dôrazom na obmedzenie škodlivých dôsledkov nesprávneho užívania agrochemikálií, ale tiež pôsobenia priemyselných exhalátov, na skvalitňovanie čistoty ovzdušia postupným riešením problémov lokálneho znečisťovania, vrátane úsekov tepelného hospodárstva a miestnej hromadnej dopravy. Zo strany národných výborov je nutné podporovať rozvoj záhradkárskej činnosti, ktorá okrem ekonomického prínosu pomáha aj pri zlepšovaní životného prostredia.

Za významnú súčasť komplexného riešenia ochrany a tvorby životného prostredia treba považovať kultúrno-výchovnú, masovo-politickú a agitačnú činnosť kultúrno-osvetových a školských zariadení, najmä z hľadiska výchovy mladých ľudí k správnemu vzťahu k prírode a životnému prostrediu. Väčší dôraz treba položiť na právnu výchovu občanov, na ich nabádanie k uvedomelému dodržiavaniu zákonov a ostatných právnych predpisov chrániacich životné prostredie.

Národné výbory popri zabezpečovaní úloh volebných programov Národného frontu musia väčšiu pozornosť venovať dôslednému výkonu štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia, prijímaniu preventívnych opatrení, ale aj nekompromisnému uplatňovaniu sankčných postihov za porušovanie socialistickej zákonnosti. Ich úloha spočíva i v starostlivosti o zosúlaďovanie podmieňujúcich investícií s komplexnou bytovou výstavbou, zabezpečovanie terénnych a sadových úprav sídlisk v nadväznosti na dokončovanie bytovej a ostatnej výstavby, o vykonávanie údržby a modernizácie staršieho bytového fondu;

B. očakáva,

že štátne orgány, zvlášť národné výbory v spolupráci so spoločenskými a záujmovými organizáciami Národného frontu, taktiež hospodárske orgány a organizácie a ostatné inštitúcie budú v rámci volebných programov Národného frontu čo najviac prispievať k ďalšej tvorbe, zlepšovaniu a ochrane životného prostredia miest a obcí a rozvinú celospoločenskú aktivitu, aby sa zachovanie základných hodnôt životného prostredia, bohatstva prírody a krás našej krajiny stalo prirodzenou vecou všetkého nášho ľudu;

C. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky

využiť výsledky rokovania 5. schôdzky Slovenskej národnej rady na prehĺbenie starostlivosti o ochranu a tvorbu životného prostredia;

D. ukladá

poslancom Slovenskej národnej rady

masovo-politickou prácou vo volebných obvodoch napomáhať najmä pri aktivizácli obyvateľstva, kolektívov pracujúcich a mládeže za ďalšie zlepšovanie, skultúrňovanie a ochranu životného prostredia, skrášľovanie miest a obcí, udržiavanie čistoty a poriadku, budovanie a opatrovanie zelene v prostredí sídlisk, v priestranstvách podnikov, závodov, družstiev, škôl a inštitúcií.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP