SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

30

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. júna 1982

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšší súd SSR:

JUDr. Martina B l a l o n č í k a

JUDr. Milana Karabína

JUDr. Oľgu Kubekovú

JUDr. Vojtecha M a d e r a

JUDr. Jozefa Sebechlebského

Pre Mestský súd Bratislava:

Ľubomíra Hudáka

Pre Krajský súd Bratislava:

Milana L i v á ř a

JUDr. Júliusa Matečného Máriu Michalovu

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

JUDr. Elenu Jakubcovú JUDr. Ladislava K a r t i k a JUDr. Antona M a f u JUDr. Jolanu M a ň o v ú Máriu Šotkovskú

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Imricha J o n n e r a

JUDr. Valériu Mihalčinovú

Katarínu Némešovú, promovanú právničku

JUDr. Jozefa S o r o č i n u

Pre Obvodný súd Bratislava I:

Helenu Haukvitzovú Jána J a m r i c h a Ľudmilu Stojčevovú

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

Vieru M i h a l o v ú

Pre Okresný súd Komárno:

JUDr. Natáliu Boršošovú

Pre Okresný súd Levice:

JUDr. Juraja H o v o r k u

Pre Okresný súd Nové Zámky:

Janu Janíčkovu

Pre Okresný súd Senica:

Jozefa Glosa

Pre Okresný súd Topoľčany:

Boženu Brinčíkovú

Jozefa Stánku

JUDr. Janu S v i t k o v ú

Pre Okresný súd Trenčín:

Juditu Fraňovú Evu Macúchovú

Pre Okresný súd Trnava:

JUDr. Miroslava Gregora Juraja Majchráka

Pre Okresný súd Banská Bystrica:

Annu Mihaliskovú, promovanú právničku

Pre Okresný súd Čadca:

Jozefa Korduliaka

Pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

Ľudmilu Tukovú

Pre Okresný súd Lučenec:

JUDr. Jozefa M a l o v c a JUDr. Kristínu Malovcovú

Pre Okresný súd Považská Bystrica:

Natáliu Čekanovú

JUDr. Elenu Markovičovú

Pre Okresný súd Rimavská Sobota:

Jána Bednára

Pre Okresný súd Zvolen:

Máriu Kalandrovú JUDr. Vieru Š i p o š o v ú

Pre Okresný súd Žilina:

JUDr. Blaženu Barbušovú

Pre Mestský súd Košice:

JUDr. Karola K r a j ň á k a Valériu Šandorovú

Pre Okresný súd Michalovce:

Vieru Rajzákovú

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Milana S e b e ň a

Pre Okresný súd Rožňava:

Martu Hrenčukovú

Pre Okresný súd Stará Ľubovňa:

Jána Č a n d í k a

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP