SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

34

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 18. novembra 1982

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP