SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

36

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 19. novembra 1982

k správe vlády Slovenskej socialistickej republiky o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu

Slovenská národná rada A. konštatuje,

že uskutočňovaním programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja naša socialistická spoločnosť utvorila podmienky pre zabezpečenie ústavného práva občanov na ochranu zdravia a liečebnú starostlivosť. Významnou mierou k tomu prispel aj zákon č 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ktorý ustanovuje zásady, základné úlohy nášho socialistického zdravotníctva a smery jeho rozvoja

Od prijatia zákona o starostlivosti o zdravie ľudu výrazne sa posilnila materiálno-technická základňa zdravotníctva. Takmer o jednu tretinu sa zvýšil lôžkový fond v nemocniciach a v kúpeľoch, rozšírila sa ambulantná starostlivosť, rozvinul poliklinický systém práce a vznikli vysoko špecializované zdravotnícke centrá. Počet lekárov a stredno-zdravotníckych pracovníkov vzrástol viac ako dvojnásobne a v počte lekárov na 10 tisíc obyvateľov zaujímame jedno z popredných miest vo svete. Významné výsledky v rozvoji biologických vied dosiahla Slovenská akadémia vied, lekárske fakulty a výskumné ústavy zdravotníctva.

Starostlivosťou socialistického štátu o zdravie ľudu sa prehĺbila a skvalitnila zdravotná starostlivosť, čo prispelo k podstatnejšiemu

zlepšeniu celkového zdravotného stavu obyvateľstva v Slovenskej socialistickej republike.

Napriek týmto nesporným úspechom vyskytujú sa v ochrane zdravia i niektoré problémy a nedostatky. Na viacerých úsekoch je ešte nedostatočná úroveň disciplíny a zodpovednosti za ochranu životného a pracovného prostredia a dochádza k porušovaniu platných hygienických noriem v potravinárskom priemysle, obchode, spoločnom stravovaní a v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Skúsenosti z doterajšieho uplatňovania zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, najmä však dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že v skvalitňovaní úrovne zdravotníctva existujú značné rezervy, ktoré treba v prospech zdravia ľudu cieľavedomejšie využívať. Ako to zdôrazňujú závery XVI. zjazdu KSČ, naše zdravotníctvo stojí pred úlohou naďalej skvalitňovať poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a prehlbovať jej celospoločenský charakter. V záujme toho treba ďalej zvyšovať úroveň a účinnosť riadiacej činnosti Ministerstva zdravotníctva SSR a národných výborov a prehlbovať riadenie a kontrolu.

Veľké možnosti v ďalšom skvalitňovaní úrovne zdravotníckych služieb sú v zlepšovaní organizácie práce v zdravotníckych zariadeniach, aby sa odstránilo dlhé čakanie na ošetrenie i odborné vyšetrenie, v náročnejšom prístupe lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov a v ich citlivom vzťahu k ľuďom.

Široké uplatnenie vedy a techniky v zdravotníckych službách vyžaduje ich efektívnejšie využívanie. Je preto nevyhnutné utvárať predpoklady pre plné a Integrované využitie stredísk modernej výkonnej diagnostickej techniky a aj možnosti vyplývajúce z medzinárodnej socialistickej integrácie štátov RVHP pri rozvoji a inovácii diagnostických preventívnych a liečebných prostriedkov.

V súvislosti s prekračovaním plánu zdravotníckych pracovníkov a súčasne pri ich nedostatku v iných zariadeniach je žiadúce prehodnotiť štruktúru zdravotníckych pracovníkov a príslušné normatívy vybavenia zdravotníckych zariadení v pôsobnosti národných výborov a postupne ich riešiť v súlade s racionalizáciou siete zdravotníckych zariadení podľa zásad prijatých XVI. zjazdom KSČ.

Osobitnú pozornosť si vyžaduje uskutočňovanie prijatých celospoločenských zdravotníckych programov, srdcovo-cievneho, onkologického, virologického, starostlivosti o matku a dieťa, starostlivosti o starých a dlhodobé chorých občanov. Aktuálnou úlohou v ďalšom období bude zníženie negatívneho vplyvu vedecko-technickej revolúcie na nervový systém človeka a budovanie potrebnej výskumnej základne.

Treba tiež zvýšiť pozornosť zaostávajúcim odborom, najmä psychiatrii, pracovnému lekárstvu, posudkovému lekárstvu, ortopedickej, protetickej a rehabilitačnej starostlivosti v príslušných odboroch.

Uskutočňovanie zdravotníckej politiky predpokladá užšiu spoluprácu štátnych orgánov so spoločenskými organizáciami Národného frontu, najmä s Revolučným odborovým hnutím, Československým Červeným krížom, Zväzom družstevných roľníkov, Socialistickým zväzom mládeže a Československým zväzom telesnej výchovy.

Starostlivosť o zdravie je nielen právom, ale zároveň povinnosťou každého občana voči sebe a spoločnosti. To vyžaduje aj od samotných občanov zodpovednejší prístup k ochrane vlastného zdravia, vyššiu zdravotnú uvedomelosť a aktívnejšiu účasť na utváraní zdravých podmienok života a upevňovaní vlastného zdravia.

Slovenská národná rada očakáva, že pracovníci nášho socialistického zdravotníctva, lekári, stredno-zdravotnícki pracovníci a ostatní pracovníci zdravotníctva budú aj naďalej rozvíjať úsilie o skvalitnenie a zefektívnenie zdravotníckych služieb, že ústredné štátne orgány, národné výbory, hospodárske organizácie, pracovníci vedy a výskumu zvýšenou iniciatívou za účinnej pomoci spoločenských organizácií a najširšej verejnosti vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj nášho socialistického zdravotníctva;

B. berle na vedomie

správu vlády Slovenskej socialistickej republiky o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu;

C. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky

pri ďalšom zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu orientovať riadiacu prácu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a národných výborov na

- plnenie úloh a kontrolu tvorby a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok,

- ďalšie prehlbovanie preventívneho charakteru zdravotnej starostlivosti v závodných ambulanciách s osobitným zreteľom na pracovníkov z rizikových pracovísk,

- odstránenie zaostávania špecializovaných odborov psychiatrie, pracovného lekárstva, posudkového lekárstva, ortopedicko-protetickej starostlivosti a na vytváranie podmienok pre primeranú zdravotnú starostlivosť o starých a dlhodobé chorých občanov,

- postupnú realizáciu racionálneho usporiadania siete zdravotníckych zariadení, účelné rozmiestňovanie a využívanie modernej zdravotníckej techniky s cieľom viac sprístupniť odborné zdravotnícke služby,

- plnenie úloh plánu investičnej výstavby zdravotníckych zariadení, osobitne v hlavnom meste SSR Bratislave a výstavby kapacít farmaceutickej výroby a prehodnotenie plánu práce a príslušných normatívov vybavenia zdravotníckych zariadení v pôsobnosti národných výborov;

D. ukladá

1. výborom Slovenskej národnej rady

(okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) prerokovať v I. polroku 1985 poznatky poslancov z realizácie uznesenia Slovenskej národnej rady o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,

2. Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

zhodnotiť v roku 1985 na základe správy vlády SSR a správ výborov Slovenskej národnej rady plnenie uznesenia 6. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP