SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

42

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 17. decembra 1982

k správam generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve a Najvyšieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny

Slovenská národná rada A. konštatuje,

že v podmienkach budovania socialistickej spoločnosti v súlade s procesom rozširovania a prehlbovania socialistickej demokracie naďalej dochádza k upevňovaniu a dôslednejšiemu uplatňovaniu socialistickej zákonnosti. Je to výsledok presadzovania marxisticko-leninskej politiky KSČ aj v tejto oblasti. Slovenská národná rada pravidelným prerokúvaním stavu socialistickej zákonnosti prispieva k jej upevňovaniu a prehlbovaniu.

7. zasadanie ÚV KSČ a naň nadväzujúce zasadanie ÚV KSS zdôraznilo nutnosť vytvárať všetky podmienky pre plynulé zabezpečovanie chodu nášho hospodárstva, udržovanie dosiahnutej životnej úrovne a sociálnych istôt občanov. K plneniu týchto cieľov musí účinne napomáhať i ďalšie upevňovanie a prehlbovanie socialistickej zákonnosti vo všetkých oblastiach spoločenskej činnosti a na všetkých stupňoch riadenia.

Celospoločenským úsilím postupne dochádza k obmedzovaniu a znižovaniu trestnej činnosti, ktorá však zostáva naďalej závažným negatívnym javom. Pretrvávajúca hospodárska trestná činnosť poškodzuje socialistickú ekonomiku a škodlivo zasahuje do materiálnej a duchovnej oblasti života našej spoločnosti.

Napriek prijatým opatreniam ústredných štátnych orgánov dochádza k porušovaniu hospodárskej disciplíny pri zostavovaní a plnení úloh plánu, pri nakladaní s finančnými prostriedkami, pri dodávkach prác, výrobkov a pri odmeňovaní pracovníkov. Niektoré organizácie nedosahujú plánovanú kvalitu výroby, odovzdávajú a preberajú nedohotovené a nekvalitné výrobky a práce.

Značné nedostatky pretrvávajú tiež v dodržiavaní pracovnej disciplíny a uplatňovaní Zákonníka práce. Porušovanie pracovnej disciplíny často tolerujú vedenia hospodárskych organizácií, ktoré musia na pracoviskách vytvárať prostredie spoločenskej nezmieriteľnosti a kolektívneho odsúdenia všetkých prejavov porušovania pracovnej disciplíny a účinnejšie využívať právne prostriedky podľa Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka a dôsledne uplatňovať kárne opatrenia a náhradu škôd spôsobených porušovaním pracovnej disciplíny, ako aj postih podľa trestno-právnych predpisov.

Podceňovanie a nedodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi, výbuchmi a prevádzkovými haváriami v národnom hospodárstve má za následok rozsiahle škody na majetku i na zdraví a živote občanov.

Zásadnejšie treba odstraňovať nedostatky a poruchy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. V jednotných roľníckych družstvách dôslednejšie požadovať využívanie pôdneho fondu, predchádzanie neodôvodneným stratám a škodám na rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Vychádzajúc z oprávnenej kritiky občanov treba vyvodzovať prísnejší postih voči tým, ktorí poškodzujú spotrebiteľov v štátnom, družstevnom obchode a v službách a dôsledne uplatňovať opatrenia na ochranu spotrebiteľov. Osobitnú pozornosť treba venovať tiež potieraniu korupcie a úplatkárstva.

Príčiny uvedených negatívnych javov spočívajú tiež v tom, že prijaté opatrenia na odstraňovanie nedostatkov sa dôsledne nekontrolujú a nevyhodnocujú z hľadiska účinnosti.

Preto v dodržiavaní štátnej i pracovnej disciplíny treba dosiahnuť zásadný obrat. Naši pracujúci si uvedomujú, že dôsledné dodržiavanie socialistickej zákonnosti, štátnej a pracovnej disciplíny je jednou zo základných podmienok dosiahnutia ďalšieho hospodárskeho a sociálneho pokroku v rozvoji socialistickej spoločnosti. Náš právny poriadok vytvára pre to vhodné podmienky. Drvivá väčšina obyvateľstva rešpektovaním a dodržiavaním právnych noriem sa pričiňuje o upevňovanie socialistickej zákonnosti. Na odstránenie negatívnych javov na všetkých stupňoch riadenia treba v súčinnosti so spoločenskými organizáciami Národného frontu venovať zvýšenú starostlivosť ďalšiemu upevňovaniu socialistickej zákonnosti. V tomto úsilí na jednej strane vyzdvihovať statočnú a usilovnú prácu prevažnej väčšiny pracujúcich a na druhej strane nekompromisne bojovať proti porušovaniu štátnej a pracovnej disciplíny. Preto treba neustále prehlbovať a rozvíjať účinnú kontrolu na všetkých stupňoch riadenia, utvárať atmosféru náročnosti, úcty k zákonom, vysokej pracovnej morálky a aktivity pri upevňovaní štátnej a pracovnej disciplíny. Za všetky prejavy porušenia zákonov a disciplíny treba dôslednejšie a účinnejšie vyvodzovať právnu, morálnu i spoločensko-politickú zodpovednosť. Významná úloha pritom patrí vedúcim pracovníkom na všetkých stupňoch riadenia.

V záujme ďalšieho upevňovania socialistickej zákonnosti treba v rámci preventívno-výchovných opatrení plánovité a cieľavedome v súlade s konkrétnymi podmienkami na pracoviskách rozvíjať ekonomickú a právnu výchovu a propagandu, vysvetľovať škodlivé dôsledky porušovania štátnej a pracovnej disciplíny, a najmä zvyšovať účinnosť spoločenskej kontroly.

Obmedzovanie protispoločenskej činnosti a upevňovanie socialistickej zákonnosti sa musí stať trvalou súčasťou činnosti všetkých štátnych orgánov, hospodárskych organizácií a celej našej socialistickej spoločnosti;

B. berie so súhlasom na vedomie

1. správu generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve,

2. správu Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny;

C. odporúča

1. vláde Slovenskej socialistickej republiky

využiť podnety z rokovania Slovenskej národnej rady a jej orgánov k správam o stave socialistickej zákonnosti a pravidelne hodnotiť účinnosť opatrení prijatých na upevňovanie socialistickej zákonnosti, dôsledné uplatňovanie právnych predpisov a viesť ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SSR a národné výbory k dôslednejšiemu dodržiavaniu štátnej a hospodárskej disciplíny a účinnejšiemu boju proti porušovaniu pracovnej disciplíny;

2. generálnemu prokurátorovi SSR a Najvyššiemu súdu SSR

dôsledným využívaním všetkých zákonných prostriedkov prokuratúry a súdov naďalej ochraňovať majetok v socialistickom vlastníctve, upevňovať štátnu i pracovnú disciplínu a účinne postihovať jej porušovateľov;

D. ukladá

1. výborom Slovenskej národnej rady

(okrem Mandátového a imunitného výboru SNR)

- pravidelne kontrolovať a sledovať plnenie a účinnosť vlastných opatrení ku správam generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve a Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny a vykonávať vhodné opatrenia na odstraňovanie nedostatkov v dodržiavaní socialistickej zákonnosti,

- sledovať účinnosť opatrení, ktoré k ďalšiemu upevňovaniu socialistickej zákonnosti prijme vláda SSR, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SSR, národné výbory a hospodárske organizácie;

2. poslancom Slovenskej národnej rady

vo volebných obvodoch informovať voličov o výsledkoch rokovania 7. schôdzky Slovenskej národnej rady k dodržiavaniu socialistickej zákonnosti, vysvetľovať význam uplatňovania štátnej a pracovnej disciplíny z hľadiska ďalšieho rozvoja národného hospodárstva a pomáhať pri odstraňovaní negatívnych javov narušujúcich socialistickú zákonnosť.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Viktor Antal v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP