Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

46

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 14. apríla 1983

o voľbe členov komisie pre vypracovanie návrhu na uznesenie k správe o plnení Programového vyhlásenia vlády SSR

Slovenská národná rada zvolila

komisiu pre vypracovanie návrhu na uznesenie k správe o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky v tomto zložení:

predseda: Matúš B e n y ó

členovia: Jozef P o l á k, Jozef Ď u r í c a, Jozef F e r i a n č i k, Fedor G u 11 a, Karola Chlebová, Božena Kiklošová a Juraj M o r a v e c.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v r.

Overovatelia:

Viktor A n t a l v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP