Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

48

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY zo 14. apríla 1983

k správe vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení jej programového vyhlásenia

Slovenská národná rada

po prerokovaní správy vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení jej programového vyhlásenia z 2. júla 1981 prednesenej predsedom vlády SSR súdruhom Petrom Colotkom

A. k o n š t a t u j e, že

plnením programového vyhlásenia vláda SSR napĺňala uznesenia XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS v záujme zveľaďovania hmotného a kultúrneho bohatstva spoločnosti a zabezpečovala podmienky pre pokojnú a tvorivú prácu našich ľudí. V sociálno-ekonomickom rozvoji sa i pri stále zložitejších vonkajších a vnútorných ekonomických podmienkach dosiahli viaceré pozitívne výsledky. Rozvoj ekonomiky SSR prispel k posilneniu výrobného potenciálu ČSSR. Podarilo sa udržať dosiahnutú vysokú životnú úroveň občanov a ďalej upevniť ich sociálne istoty.

Priemysel splnil plánované úlohy v dynamike a štruktúre pri absolútne nižších materiálových a energetických vstupoch. Pokročilo sa v obnovovaní rovnováhy zahranično-ekonomických vzťahov, založili sa žiadúce tendencie predovšetkým v uskutočňovaní potrebných štrukturálnych zmien, vo zvyšovaní hospodárnosti, znižovaní rozostavanosti a udržaní celkove vyváženého rozvoja hlavných oblastí ekonomiky. Rozšírila sa materiálno-technická základňa výrobnej i nevýrobnej sféry, zvýšila sa vzdelanosť, rozvíjala sa kultúra, zlepšovala sa zdravotná a sociálna starostlivosť.

Tento vcelku pozitívny vývoj bol však sprevádzaný radom problémov a nedostatkov. Nedosiahol sa požadovaný obrat v uplatňovaní vedeckotechnického rozvoja, nesplnili sa zámery vo zvyšovaní potravinovej sebestačnosti a neuviedli sa do prevádzky v plánovaných termínoch viaceré dôležité výrobné kapacity. Nie vždy zodpovedala požiadavkám domácich a zahraničných odberateľov kvalita, inovácia a štruktúra dodávok.

V úzkej a prehlbujúcej sa spolupráci so Slovenskou národnou radou vyvinula vláda Slovenskej socialistickej republiky značné úsilie na skvalitnenie výkonu funkcií socialistického štátu, najmä v oblasti zdokonaľovania právneho poriadku.

Vláda sa usilovala skvalitniť riadenie štátnych a hospodárskych orgánov, aby sa čo najúčinnejšie uplatnil Súbor opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva a široká iniciatíva pracujúcich.

V oblasti národných výborov, osobitne po 6. zasadaní Ústredného výboru KSČ a nadväzujúcom zasadaní Ústredného výboru KSS prijatím legislatívnych, organizačných a iných opatrení, prehĺbila a skvalitnila sa politická a spoločenská úloha národných výborov ako územných orgánov socialistickej štátnej moci a správy;

B. vyjadruje presvedčenie,

že vláda Slovenskej socialistickej republiky i v ďalšom období vyvinie maximálne úsilie pre zabezpečenie vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja, najmä cestou štrukturálnych zmien v priemysle, vytváraním predpokladov pre rozvoj palivovo-energetickej základne, proporcionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby, urýchľovania vedeckotechnického rozvoja, investičnej výstavby, zvyšovania efektívnosti a kvality všetkej práce;

C. ukladá

1. výborom Slovenskej národnej rady

podporovať realizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR vytýčeného XVI. zjazdom KSČ a konkretizovaného v zákone SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981 - 1985. Osobitnú pozornosť venovať zvyšovaniu efektívnosti a kvality všetkej práce, urýchlenému uplatňovaniu vedeckotechnického rozvoja, vytváraniu predpokladov pre trvalé skvalitňovanie výchovy mladej generácie, predovšetkým robotníckeho dorastu, rozširovaniu a prehlbovaniu medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie, špecializácie a kooperácie, zvyšovaniu sebestačnosti vo výrobe potravín, vonkajšej ekonomickej rovnováhe a uplatňovaniu prísnej racionality a hospodárnosti pri vynakladaní prostriedkov spoločnosti, ako aj boju proti porušovaniu socialistickej zákonnosti, štátnej a pracovnej disciplíny;

2. poslancom Slovenskej národnej rady

vo svojich volebných obvodoch a pracovných kolektívoch masovo-politickou prácou prispievať k rozvíjaniu a vyššiemu uplatňovaniu iniciatívy pracujúcich pri riešení aktuálnych otázok, rozvoja, a tým aj k plneniu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v r.

Overovatelia:

Viktor A n t a l v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP