SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

49

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY zo 14. apríla 1983

k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR zo 16. marca 1983 Slovenská národná rada

sa oboznámila s Vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR zo 16. marca 1983 k Prevolaniu Najvyššieho sovietu ZSSR a Ústredného výboru KSSZ k parlamentom, vládam, politickým stranám a národom sveta z 22. decembra 1982 a k Politickej deklarácii Politického poradného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy zo 4. a 5. januára 1983 v Prahe.

Slovenská národná rada sa pripája k tomuto vyhláseniu a plne a bezvýhradne ho podporuje.

Vďaka dôslednej a vytrvalej mierovej politike Sovietskeho zväzu žije Európa už 38 rokov v mieri, čo vytvára priaznivé podmienky pre mierové budovateľské úsilie nášho ľudu.

Vinou najreakčnejších síl imperializmu však v poslednom období dochádza k zhoršovaniu medzinárodných vzťahov. Proces zmierňovania napätia a rozvoj mierovej spolupráce, charakteristický pre sedemdesiate roky, nahrádza vzrast napätia vo vzťahoch medzi štátmi, narastá hrozba termojadrovej katastrofy.

Do tejto zložitej medzinárodnej situácie opäť zaznieva z Moskvy, so srdca svetovej socialistickej sústavy, triezvy a rozvážny hlas, vyzývajúci odstrániť nebezpečenstvo vojny a zachovať a upevniť mier vo svete a zabezpečiť najzákladnejšie právo človeka, právo na život v mieri.

Politická deklarácia členských štátov Varšavskej zmluvy vyjadruje presvedčenie, že je stále možné odstrániť hrozbu jadrovej katastrofy a ďalej rozvíjať politiku uvoľňovania napätia a mierového spolunažívania a spolupráce štátov s rozdielnym spoločenským zriadením.

Plne podporujeme všetky mierové návrhy tejto deklarácie. Náš ľud má stále v živej pamäti tragédiu a hrôzy druhej svetovej vojny. Sme si vedomí nesmiernych ľudských a materiálnych obetí, ktoré najmä hrdinský sovietsky ľud a jeho armáda priniesli aj za naše oslobodenie spod fašistického jarma. Preto vrelo vítame všetky návrhy na zníženie ozbrojených síl a výzbroje v Európe, na prehĺbenie vzájomnej dôvery. Za zvlášť cenné považujeme návrhy na priame rokovania medzi štátmi Varšavskej zmluvy a štátmi NATO o uzavretí zmluvy o vzájomnom nepoužití sily a zachovaní mierových vzťahov, ako aj skutočnosť, že k tejto zmluve môžu pristúpiť ako rovnoprávni účastníci všetky štáty sveta.

Vážime si, že naša socialistická republika bola poverená oboznámiť s politickou deklaráciou štátov Varšavskej zmluvy všetkých členov OSN, aj že z nášho hlavného mesta - Prahy zaznie mohutný hlas Svetového zhromaždenia za mier a život, proti jadrovej vojne.

Keď sa prihlasujeme k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR a s ním k všetkým mierovým iniciatívam, uvedomujúc si, životné záujmy a vôľu nášho ľudu, vyslovujeme svoje pevné odhodlanie politickou prácou vo volebných obvodoch i na pracoviskách všestranne prispievať k plneniu úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej vlasti ako aktívny príspevok k trvalému upevňovaniu svetovej socialistickej sústavy v záujme dosiahnutia ušľachtilých cieľov zachovania a prehlbovania mieru a spolupráce medzi národmi.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v r.

Overovatelia:

Viktor A n t a l v. r.

Eva Zámečniková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP