SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

54

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 29. júna 1983

k správe o štátnom záverečnom účte Slovenskej socialistickej republiky za rok 1982

Slovenská národná rada

A. schvaľuje

1. na návrh vlády SSR štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky za rok 1982, ktorý vykazuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 14, 4 mil. Kčs. Prebytok rozpočtového hospodárenia vyplynul zo splnenia

- rozpočtových príjmov v sume 75 648, 6 mil. Kčs

- rozpočtových výdavkov v sume 75 634, 2 mil. Kčs,

2. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia SSR za rok 1982 na zvýšenie štátnych finančných rezerv SSR;

B. berie na vedomie,

že vo finančnom hospodárení národných výborov za rok 1982 sú príjmy vyššie ako výdavky o 41, 5 mil. Kčs a tento výsledok sa použije na posilnenie fondov rezerv a rozvoja národných výborov.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP