SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

57

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. júna 1983

k správe vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení dlhodobej koncepcie vývoja, ochrany, zúrodňovania a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR

Slovenská národná rada

A. konštatuje,

že v plnení dlhodobej koncepcie ochrany, zúrodňovania a využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR v uplynulom období boli dosiahnuté pozitívne výsledky, najmä vo výstavbe hydromelioračných zariadení, i na ďalších úsekoch zúrodňovania a využívania pôdy.

V oblasti ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu i naďalej sa nepriaznivo vyvíjal stav v jeho úbytkoch pre nepoľnohospodárske účely. Zlepšenie nenastalo ani po novelizácii, zákona č. 53/1966 Zb. v roku 1976. Príčiny tohoto stavu spočívali v nedostatkoch v evidencii pôdy, vysokom preraďovaní menej úrodnej pôdy na zalesňovanie a hlavne v nedostatočnej účinnosti výkonu štátnej správy orgánov ochrany pôdneho fondu, ktorý bol poznačený nízkou náročnosťou na plnenie úloh v rámci daných právomocí a povinností, ako aj nedostatočnou kontrolou a prehliadaním neplnenia a porušovania zákonných ustanovení.

Ekonomické postihy nie sú dostatočne účinné na zamedzovanie záberov, najmä osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy.

V súčasnom období výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa stabilizovala a v rokoch 1981-1982 došlo aj k jej zvýšeniu. Tento obrat nastal prijatím a uskutočňovaním sprísnených opatrení straníckych a štátnych orgánov za pomoci Národného frontu. Účinne v tomto smere začína pôsobiť realizácia opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 109 zo 14. apríla 1982.

Program zúrodňovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý vyplýva zo schválenej koncepcie, sa v rokoch 6. päťročnice vcelku

splnil úspešne. Dosahované výsledky na zmeliorovaných a zúrodnených pôdach potvrdzujú, že spoločenské prostriedky vynaložené na zúrodňovanie pôdy prinášajú preukázateľný národohospodársky efekt.

V poslednom období, najmä v prvých rokoch 7. päťročnice, proces zúrodňovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vrátane trvalých trávnych prastov, sa v dôsledku zníženia prostriedkov na subvencovanie zúrodňovacieho procesu pôdy spomaľuje a dostáva sa do nežiadúcej stagnácie. Nepriaznivý je i stav v ďalšej ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu pred jeho znehodnocovaním vodnou a veternou eróziou, exhalátmi priemyselných podnikov, ako i v nedokonalom uplatňovaní systému hospodárenia na pôde.

Najvýznamnejšou rezervou pri neustálom zvyšovaní výroby potravín je predovšetkým ďalšie zúrodňovanie a intenzívne hospodárenie na pôde. Táto úloha i naďalej ostáva prvoradá pre všetkých užívateľov poľnohospodárskej pôdy. Pre splnenie tejto úlohy je potrebné:

- zdokonaľovať výkon štátnej správy tak, aby sa udržal a prehlboval nastúpený trend ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Za tým účelom treba hľadať možnosti rozširovania výmery poľnohospodárskej, najmä ornej podlý. Pre komplexnú a individuálnu bytovú výstavbu dôslednejšie využívať nevyužité plochy v intravilánoch miest a obcí, prehodnotiť vykonávacie predpisy o záberoch a prinavracaní pôdy poľnohospodárskej výrobe pre účely diaľkových vedení, inžinierskych sietí a iných stavieb. Doriešiť ekonomické problémy, ktoré vyplývajú z využívania menej vhodnej pôdy pre investičnú výstavbu,

- realizovať také opatrenia, ktoré budú vychádzať z dlhodobej perspektívy zachovania a zvyšovania pôdnej úrodnosti. V zúrodňovacom procese pokračovať komplexne podľa jednotlivých oblastí a s prihliadnutím na ekológiu územia,

- v rámci možností národného hospodárstva prednostne riešiť finančné a materiálové potreby na investičné a neinvestičné zúrodňovanie pôdy, s osobitným zreteľom na zúrodňovanie Východoslovenskej nížiny, Záhoria, povodí riek Ipľa a Hrona a trvalých trávnych porastov,

- v masovopolitickej a výchovnej činnosti upevňovať u občanov a najmä mládeže uvedomelý vzťah k pôde ako jednej z hlavných zložiek životného prostredia a živiteľky národa. V tomto smere prehlbovať aj právnu výchovu a propagandu;

B. berie na vedomie

správu a uznesenie vlády SSR č. 137 z 27. apríla 1983 o plnení dlhodobej koncepcie vývoja, ochrany, zúrodňovania a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR;

C. vyslovuje súhlas a podporu úsiliu vlády SSR

- naďalej pokračovať v politike moratória a zákazu záberov najkvalitnejšej pôdy pre nepoľnohospodárske účely,

- mobilizovať disponibilné pôdne rezervy z nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý obhospodarujú iné rezorty, ako hlavný zdroj rozširovania poľnohospodárskej a ornej pôdy,

- prehodnotiť z hľadiska priority potravín opodstatnenosť v obmedzovaní intenzívnejšieho využitia pôd v chránených oblastiach,

- na zorganizovanie a vyhlásenie celonárodného hnutia "Za skrášľovanie životného prostredia a rázu krajiny";

D. žiada

vládu Slovenskej socialistickej republiky

predložiť Predsedníctvu SNR správu o splnení úloh v ochrane, zúrodňovaní a využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu za 7. päťročnicu;

E. ukladá

a) Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

- každoročne prerokúvať vo výboroch plnenie opatrení prijatých na ochranu, zúrodňovanie a využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

b) poslancom Slovenskej národnej rady

- vo svojich volebných obvodoch organizátorskou a kontrolnou činnosťou napomáhať národným výborom pri realizácii zákonných ustanovení o ochrane a využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP