SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

60

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. júna 1983

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Miroslava Ondráčka JUDr. Juraja S e m a n a JUDr. Milana V e v u r k u

Pre Mestský súd v Bratislave:

Petra D u k e s a JUDr. Emila J u r k o v i č a Jaroslava M i k u š a JUDr. Idu Takáčovú Evu Vajdičkovú

Pre Krajský súd v Bratislave:

JUDr. Ľudovíta A n g y a l a JUDr. Štefana Gašparoviča

Katarínu H a š k o v ú Jozefa Holiča JUDr. Júliusa Szabu

Pre Krajský súd v Banskej Bystrici:

JUDr. Imricha B e I á k a Elenu Brozmanovú Danušu D i e c h o v ú JUDr. Markétu Lacekovú JUDr. Eleonóru Ruttkayovú JUDr. Pavla S v e t í k a

Pre Krajský súd v Košiciach:

JUDr. Vojtecha M a J o r o š a JUDr. Evu Stykovú

Pre Obvodný súd Bratislava I:

JUDr. Pavla L e š t á k a Annu Martinkovú

Pre Obvodný súd Bratislava II:

Františka V a l e n t a

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

Milana Moravu Pavla Škodu

Pre Okresný sád v Dunajskej Strede:

Júliusa Urbana

Pre Okresný súd v Komárne:

Štefana N a g y a

Pre Okresný súd v Nových Zámkoch:

JUDr. Zuzanu Lapárovú

Pre Okresný súd v Senici:

Annu K u b r i c k ú

Pre Okresný súd v Banskej Bystrici:

Magdalénu Škorpilovú Janu Víznerovú

Pre Okresný súd v Dolnom Kubíne:

JUDr. Ivetu Žiškovú

Pre Okresný súd v Liptovskom Mikuláši:

Oľgu Longauerovú

Pre Okresný súd v Považskej Bystrici:

JUDr. Helenu L u l á k o v ú

Pre Okresný súd v Prievidzi:

Katarínu Juračkovú

Štefana Murára, promovaného právnika

Pre Okresný súd v Rimavskej Sobote:

JUDr. Romana B a v o l a Vieru Kadášovú

Pre Okresný súd vo Zvolene:

Editu Pivarčiovú

Pre Okresný súd v Žiline:

JUDr. Katarínu P o t o c k ú

Pre Okresný súd v Bardejove:

Vladislava Puškáša

Pre Mestský súd v Košiciach:

JUDr. Jaroslava H o m z u JUDr. Andreja M l e j a JUDr. Vieru Sedlákovú JUDr. Imricha V o l k a i h o

Pre Okresný súd Košice-vidiek:

JUDr. Jaroslava Chleboviča JUDr. Dagmar M l e j o v ú

Pre Okresný súd v Michalovciach:

Viliama Benculáka

Pre Okresný súd v Poprade:

JUDr. Jeanette Kostolanskú

Pre Okresný súd v Prešove:

Ľubomíra G e r d u

Pre Okresný súd vo Svidníku:

Štefana B u i A á k a

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP