SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

62

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 1. novembra 1983

k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR k súčasnej medzinárodnej situácii z 26. októbra 1983

Slovenská národná rada

sa oboznámila s Vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR z 26. októbra 1983 k súčasnej medzinárodnej situácii.

Slovenská národná rada sa pripája k tomuto vyhláseniu a v plnom rozsahu bo podporuje.

Ľud našej krajiny za 38 rokov mierového budovania vlastnou prácou premenil našu vlasť na šťastný domov Všetkých občanov. Výsledky tejto dlhoročnej usilovnej práce sú však vážne ohrozené.

V rozpore so záujmami ľudu vlastných krajín, ba v rozpore so zdravým rozumom vlády štátov NATO na nátlak súčasnej administratívy USA súhlasili s rozmiestnením nových útočných rakiet na svojom území. Každému je jasné, že tieto rakety sú namierené predovšetkým proti územiu Československa, Sovietskeho zväzu a ďalším krajinám socialistického spoločenstva.

K tomuto kroku pristúpili napriek všeobecne známemu a doterajšou históriou overenému poznaniu, že štáty svetovej socialistickej sústavy nikdy nikoho neohrozovali, že ich najvyšším ideálom je život a práca v mieri, vo vzájomnej spolupráci a porozumení so všetkým ľudom dobrej vôle. Svoju mierumilovnosť demonštrovali mnohými jednostrannými krokmi, ako bolo znižovanie výzbroje i početného stavu armád, a tiež mnohými mierovými návrhmi a iniciatívami. Náš ľud právom

očakával, že také dokumenty, ako bolo Prevolanie Najvyššieho sovietu ZSSR a ÚV KSSZ k parlamentom, vládam, politickým stranám a národom sveta z 22. decembra 1982, Politická deklarácia Politického poradného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy z 5. januára 1983 a mierové návrhy obsiahnuté vo vystúpeniach generálneho tajomníka ÚV KSSZ, predsedu Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR Jurija Andropova sa stretnú s patričným ohlasom u zodpovedných činiteľov štátov NATO. Žiaľ, mierovo podaná ruka ostáva nepovšimnutá. Spojené štáty a ich spojenci tvrdošijne sledujú kurz na získanie vojenskej prevahy nad štátmi Varšavskej zmluvy, čo znamená priame ohrozenie bezpečnosti a suverenity našej krajiny.

V týchto časoch, osudných pre celý svet, ale najmä pre Európu, je žiadúce, aby parlamenty a poslanci všetkých národov vyvinuli maximálne úsilie o odstránenie hroziacej katastrofy. Neraz v minulosti prispeli k ozdraveniu medzinárodného ovzdušia. Očakávame, že výzva Federálneho zhromaždenia ČSSR podnieti európske parlamenty hľadať kroky k zamedzeniu rozmiestnenia nových amerických jadrových zbraní, nebezpečných pre existenciu ľudstva celej Európy. Preto sa jednoznačne a bezvýhradne prihlasujeme k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Robíme tak v pevnom presvedčení, že osudová otázka mieru a vojny môže byť ešte stále zodpovedaná v prospech mieru, v prospech života ľudstva. Sme pevne odhodlaní politickou prácou vo volebných obvodoch i na pracoviskách všestranne prispievať k plneniu úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako prvoradému predpokladu upevňovania sily a obranyschopnosti našej vlasti.

Súčasne vyslovujeme nádej, že Vyhlásenie Federálneho zhromaždenia ČSSR sa stretne s plným pochopením poslancov európskych krajín a že v nich preváži zdravý rozum v záujme odvrátenia jadrovej katastrofy, v záujme zachovania a upevnenia mieru medzi národmi.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.



Přihlásit/registrovat se do ISP