SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

63 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 1. novembra 1983

k návrhu Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti vožby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok

Slovenská národná rada

podža článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

overuje

platnos vožby poslanca Slovenskej národnej rady Petra D u d á š a, zvoleného v doplňovacích vožbách 1. a 2. júla 1983 vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP