SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

64

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 1. novembra 1983

k návrhu poslancov SNR Anny Kretovej, Daniela Futeja, Bohumila Chudého, Juraja Moravca, Jozefa Poláka a Oľgy Vršanskej na doplňovaciu voľbu člena výboru SNR

Slovenská národná rada zvolila

podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1966 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

Petra D u d á š a za člena Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP