SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

66

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 1. novembra 1983

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP