SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

68

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 1. novembra 1983

o voľbe členov komisie pre dopracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi

Slovenská národná rada z v o l i la

komisiu pre dopracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi v tomto zložení:

predseda: Vladimír F a š a n g

členovia: Jozef Ď u r i c a, Jaroslav Karas, Božena K i k l o š o v á, Ernest K r i ž a n, Jan K u r j a t k o, Karol L u k á č, Viera Martinčičová a Jozef Z a c h a r.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP