SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

69

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 1. novembra 1983

k správe vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi

Slovenská národná rada

vychádzajúc z uznesení XVI. zjazdu KSČ, rezolúcie zjazdu KSS, záverov 8. zasadania Ústredného výboru KSČ a septembrového zasadania Ústredného výboru KSS z roku 1983, ktoré zdôraznili mimoriadnu naliehavosť urýchleného uplatňovania vedeckotechnického rozvoja a majúc na zreteli, že vedeckotechnický rozvoj je v súčasnej dobe určujúcim činiteľom zvyšovania efektívnosti reprodukčného procesu, rastu spoločenskej produktivity práce a tým vytvárania predpokladov pre udržanie a skvalitnenie životnej úrovne obyvateľstva

A. k o n š t a t u je, že

uplatňovaním vedeckotechnického rozvoja sa na Slovensku rozvinuli viaceré výrobné odvetvia a technológie, vzrástla vedecko-výskumná základňa, prehĺbilo sa zapojenie ekonomiky SSR do medzinárodnej hospodárskej i vedeckotechnickej spolupráce s krajinami RVHP, najmä so ZSSR.

Popri týchto pozitívnych výsledkoch je nevyhnutné, aby sa realizáciou poznatkov vedy a progresívnej domácej i svetovej techniky výraznejšie posilnil spoločensky žiadúci rozvoj výrobných síl a odzrkadlil ich výslednú efektívnosť predovšetkým v urýchlení rastu produktivity práce. Je to prostriedok na dosiahnutie vyššej tvorby národného dôchodku. Nástojčivosť riešenia úloh vedeckotechnického rozvoja vyžaduje maximálne sústrediť sily a prostriedky plánované na tieto účely pre ďalšie obdobie a tieto zdroje ďalej posilňovať rozvíjaním iniciatívy a tvorivej aktivity kolektívov a jednotlivcov. Dôsledné presadzovanie vedy a techniky do praxe sa musí stať základným obsahom každodennej riadiacej, plánovacej a organizátorskej práce štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií;

B. b e r i e na vedomie

správu vlády SSR o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi;

C. podporuje

opatrenia ústredných orgánov na zabezpečenie hlavných úloh vyplývajúcich z 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS v dňoch 12. a 13. septembra 1983 k urýchlenému uplatňovaniu výsledkov vedy a techniky v praxi, schválené vládou SSR 12. októbra 1983;

D. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky

pri realizovaní opatrení ústredných orgánov na zabezpečenie hlavných úloh, vyplývajúcich z 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS v dňoch 12. a 13. septembra 1983 k urýchlenému uplatňovaniu výsledkov vedy a techniky v praxi, najmä:

- zdokonaľovať mechanizmus riadenia sociálno-ekonomických procesov urýchľujúcich uplatňovanie vedeckotechnického rozvoja, utvárať priestor pre tvorivú aktivitu pracujúcich pri tvorbe plánov rozvoja národného hospodárstva a plánov vedeckotechnického rozvoja,

- vytvárať účinné vzájomné väzby štátneho vykonávacieho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR s plánom vedeckotechnického rozvoja a zlepšiť ich prognózovanie,

- vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a pre rýchlu realizáciu výsledkov vedy a techniky do praxe, pre sústavnosť uplatňovania vedeckotechnického rozvoja, pre štrukturálnu prestavbu národného hospodárstva, rekonštrukciu a modernizáciu, rozvoj progresívnych odvetví a technológií, ako aj automatizáciu výrobných procesov,

- vytvárať podmienky pre zvyšovanie účasti mladej generácie pri realizácii úloh vedeckotechnického rozvoja,

- vytvárať atmosféru náročnosti dodržiavania technologickej disciplíny a dbať, aby táto viac prispievala k zvyšovaniu technicko-ekonomickej úrovne výrobkov; za porušenie tejto disciplíny účinnejšie vyvodzovať právnu i morálnu zodpovednosť,

- naďalej podporovať koordinované spoločné úsilie členských Matov RVHP a zvyšovanie stupňa medzinárodnej socialistickej vedecko-technickej spolupráce najmä so Sovietskym zväzom, a tak čeliť dôsledkom diskriminačnej politiky imperialistických kruhov USA a ich spojencov z NATO;

E. ukladá

1. poslancom Slovenskej národnej rady

v rámci masovopolitickej práce vo volebných obvodoch pomáhať realizácii opatrení na zabezpečenie uznesení 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS zo septembra 1983; pôsobiť na prehlbovanie spoločenského vedomia nevyhnutnosti aktívneho a iniciatívneho prístupu robotníckej triedy a ostatných pracujúcich k urýchlenému uplatňovaniu výsledkov vedy a techniky v praxi vo všetkých oblastiach výrobnej 1 nevýrobnej činnosti;

2. výborom Slovenskej národnej rady

(okrem Mandátového a imunitného výboru SNR)

venovať trvalú pozornosť zvyšovaniu vplyvu vedeckotechnického rozvoja v hospodárstve riadenom vládou SSR a prehlbovaniu medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce s krajinami RVHP; najmä pri prerokúvaní návrhov rozpočtov a záverečných účtov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov sústrediť sa na prínosy z uplatňovania výsledkov vedeckotechnického rozvoja;

3. Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

vykonať kontrolu plnenia uznesenia 10. schôdzky SNR k správe vlády SSR o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi vrátane kontroly plnenia opatrení ústredných orgánov schválených vládou SSR 12. októbra 1983 v I. polroku 1986,

t

F. vyjadruje presvedčenie, že

robotnici, družstevní roľníci, vedeckí a inžinierskotechnickí pracovníci, vynálezci a zlepšovatelia, komplexné racionalizačné brigády

a brigády socialistickej práce, mladá generácia, ostatní pracujúci, národné výbory a organizácie združená v Národnom fronte vykonajú všetko pre úspešné splnenie úloh vyplývajúcich z 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS k urýchlenému uplatňovaniu výsledkov vedy a techniky v praxi.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest Križan v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP