SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

76

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 15. decembra 1983

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984 tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP