SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

78

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 16. decembra 1983

o voľbe členov komisie na dopracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ

Slovenská národná rada zvolila

komisiu na dopracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ v tomto zložení:

predseda: Ján Ja n c í k

členovia: Jaroslav G á b o r, Štefan Hajdúch, Karola Chlebová, Dalibor Laborecky, Ján B r o n d o š, Gizela S á r k ö z y o v á a Rozália T ó t h o v á.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP