SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

79

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 16. decembra 1983

k správe vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ

Slovenská národná rada A. konštatuje,

že vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ako aj národné výbory v SSR postupne uskutočňujú opatrenia prijaté na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ. Na základe plnenia opatrení sa zvyšuje aktivita a iniciatíva národných výborov, prehlbuje sa ich politicko-spoločenská úloha ako územných orgánov socialistickej štátnej moci a správy. Zdokonaľuje sa ich hospodársko-organizátorská a kultúrno-výchovná činnosť, rastie účasť občanov na práci národných výborov. Rozširuje sa spolupráca a súčinnosť národných výborov so spoločenskými organizáciami a orgánmi Národného frontu, najmä pri plnení volebných programov Národného frontu. Treba však naďalej zvyšovať ich spoločné úsilie pri riešení základných otázok a potrieb občanov.

K napínaniu úloh vyplývajúcich zo zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS vytvorila Slovenská národná rada podmienky hlavne novelizáciou zákona o národných výboroch, ktorou upravila a rozšírila pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

a mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy. Zákony SNR č. 52/1982 Zb. a 139/1982 Zb. spolu s ďalšími právnymi predpismi utvorili základné právne predpoklady pre ďalšie zdokonaľovanie činnosti národných výborov a prehlbovanie socialistickej demokracie.

Uplatňovanie zákona o národných výboroch, okrem pozitívnych výsledkov sprevádzajú i niektoré problémy, najmä pri zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov národných výborov, ako aj vo vzťahoch voči ústredne riadeným hospodárskym, družstevným a ostatným organizáciám. Pri ďalšom uplatňovaní zákona treba položiť väčší dôraz na prehĺbenie práce volených orgánov a poslancov národných výborov a na dôsledné naplnenie právomoci mestských národných výborov a jej zabezpečenie.

Národné výbory ako orgány ľudovej moci musia byť ešte viac a užšie spojené s každodenným životom ľudí pri uspokojovaní ich potrieb v bývaní, službách, zásobovaní, doprave, školstve, kultúre, starostlivosti o zdravie a životné prostredie. Treba ďalej zvýšiť účinnosť ich ekonomicko-organizátorskej práce, aj vo vzťahu k ústredne riadenému hospodárstvu, posilniť tendencie prechodu hospodárstva národných výborov na cestu intenzívneho rozvoja, jeho zapojenia do riešenia problémov celého národného hospodárstva. Osobitne neodkladné je zabezpečovať ďalší kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj platených služieb pre obyvateľstvo, služieb spojených s bývaním, urýchlene presadiť štrukturálnu prestavbu miestneho stavebníctva v prospech opráv, modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu i pamiatkových objektov. V tomto smere dopracovať koncepcie rozvoja uvedených služieb v celoštátnom i územnom meradle, vrátane riešenia problémov materiálno-technického zabezpečenia a vedeckotechnického rozvoja.

Naliehavou úlohou je zabezpečovanie komplexnej bytovej výstavby, najmä znižovanie jej rozostavanosti kapacitným doriešením zaostávania výstavby základnej občianskej a technickej vybavenosti a účelových stavieb.

Pred národnými výbormi sú osobitne náročné úlohy v ochrane a tvorbe životného prostredia, kde je nutné dosiahnuť vyššiu zainteresovanosť a spoluprácu všetkých hospodárskych a ostatných organizácií, a to tiež rozhodnejším uplatňovaním štátno-mocenských prostriedkov. Urýchlene treba riešiť problémy zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, jej racionálne využívanie a náležitú ochranu akosti zdrojov povrchových a podzemných vôd.

Na úseku školstva sústrediť pozornosť na úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia projektu prestavby čs. výchovno-vzdelávacej sústavy, najmä na výchovu kvalifikovaného robotníckeho dorastu, a to aj pre vlastné hospodárstvo, ďalšie skvalitňovanie materiálno-technických a kádrových podmienok rozvoja školstva; v oblasti rozvíjania miestnej kultúry zvyšovať jej celkovú ideovo-politickú a umeleckú úroveň; v zdravotníctve dosiahnuť rovnomernejšie podmienky pre poskytovanie týchto služieb obyvateľstvu vo všeobecnom i odbornom zameraní; v sociálnej starostlivosti sa sústrediť na budovanie príslušnej materiálno-technickej základne.

Vo výkone štátnej správy na národných výboroch sa žiada zvyšovať jej politicko-odbornú úroveň hlavne na úsekoch oblastného a územného plánovania, stavebného poriadku, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, čistoty ovzdušia a vôd, hospodárenia s bytmi, ochrany verejného poriadku.

Od ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR sa očakáva ďalšie skvalitnenie a zjednodušenie riadenia, odborno-metodického usmerňovania, pomoci a kontroly vo vzťahu k národným výborom a nimi riadeným a spravovaným organizáciám;

B. berie na vedomie

správu vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ;

C. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky

pri ďalšej realizácii opatrení, prijatých k záverom 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ zameriavať pozornosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR, ako aj národných výborov na:

- prehĺbenie práce volených orgánov a poslancov národných výborov a dôslednejšie uplatňovanie zákona o národných výboroch, najmä pri zabezpečovaní rozšírenej pôsobnosti mestských národných výborov osobitne prvej a druhej kategórie,

- skvalitnenie a zjednodušenie riadiacej, metodicko-odbornej, organizátorskej, koordinátorskej a kontrolnej činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR vo vzťahu k národným výborom a nimi riadeným a spravovaným organizáciám,

- komplexné riešenie problémov materiálno-technickej základne a materiálneho zabezpečenia rozvoja hospodárstva národných výborov, predovšetkým miestneho, bytového a vodného hospodárstva, miestneho stavebníctva, dopravy, cestného hospodárstva a služieb,

- všestranné zabezpečovanie podmienok pre plnenie funkcie národných výborov ako orgánov zabezpečujúcich a zodpovedajúcich za komplexný ekonomický a sociálny rozvoj územných obvodov;

D. ukladá

1. poslancom Slovenskej národnej rady

pri masovopolitickej práci vo volebných obvodoch venovať trvalú pozornosť realizácii opatrení prijatých národnými výbormi k zabezpečeniu výsledkov 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ a aplikácii novelizovaného zákona o národných výboroch,

2. výborom SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR)

pravidelne hodnotiť úroveň riadiacich, organizátorských, koordinačných a kontrolných vzťahov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR voči národným výborom a ich hospodárskym, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,

3. Predsedníctvu SNR a výborom SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR)

vykonať kontrolu plnenia uznesenia 11. schôdzky SNR k správe vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ

v II. polroku 1986.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP