SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

81

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 16. decembra 1983

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na odvolanie Otta Malíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave

Slovenská národná rada

podľa § 43 ods. 1 a § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

odvoláva

Otta Malíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP