SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

82

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 16. decembra 1983

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Mestský súd v Bratislave:

JUDr. Štefana D e d á k a JUDr. Ladislava J u r í k a JUDr. Elenu Siebenstichovú Danielu Sučanskú

Pre Krajský súd v Bratislave:

Alžbetu Horváthovu JUDr. Alicu O l i j a š o v ú Soňu S m o l o v ú

Pre Krajský súd v Košiciach:

Miroslava S o g u

Pre Obvodný súd Bratislava I:

Pavla F a r k a š a

Pre Obvodný súd Bratislava II:

JUDr. Zoltána A l a x u JUDr. Ladislava Čirča

Miroslava Krištofíka

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

Ivana Machyniaka JUDr. Mariána Koššutha

Pre Okresný súd Bratislava-vidiek

Drahomíra T o m č u

Pre Okresný súd Galanta:

JUDr. Evu Foltánovú

Evu Schweitzerovú

Pre Okresný súd Nitra:

Vladimíra P r i b u l u Sidóniu Sládečkovú

Pre Okresný súd Trenčín:

Jozefa J a n í k a

Pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

JUDr. Soňu Blcháčovú

Pre Mestský súd Košice:

Máriu J u r č o v ú JUDr. Ľubomíra L u k č u JUDr. Andreja Mitterpáka JUDr. Ladislava Tomčovčíka

Pre Okresný súd Poprad:

Annu Robochovú Janu H e s o v ú

Pre Okresný súd Vranov:

Miroslava N o v á k a.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP