SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

84

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 2. apríla 1984

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach a k dodatku k uvedenému vládnemu návrhu zákona SNR

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach a dodatok k uvedenému vládnemu návrhu zákona SNR tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP