SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

85

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 2. apríla 1984

o dopracovaní návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov

Slovenská národná rada poverila

dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov Výbor SNR pre školstvo a kultúru.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP