SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

86

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 2. apríla 1984

k správe vlády SSR o plnení dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov

Slovenská národná rada

A. konštatuje,

že v súlade s dokumentom o ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy úspešne pokračuje obsahová i organizačná prestavba školstva, ktorá zodpovedá súčasným a perspektívnym potrebám budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti. Postupne sa napĺňajú politické a demokratizačné zámery v prestavbe, ako i požiadavky na zvyšovanie odbornosti výchovy. Osobitná starostlivosť je venovaná príprave kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.

Na realizáciu dokumentu pozitívne vplývajú opatrenia vlády SSR a ostatných ústredných štátnych orgánov. Záslužnú prácu v tomto smere vykonali aj národné výbory všetkých stupňov. Pre uskutočnenie prestavby sa vytvorili a ďalej sa vytvárajú potrebné právne podmienky. Zásluhou obetavého úsilia učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov sa ďalej zdokonalila výchovno-vzdelávacia práca na školách i mimo vyučovania.

Pri ďalšom napínaní cieľov školskej politiky KSČ je žiadúce ďalej prehlbovať predovšetkým ideovo-politickú, štátoobčiansku, mravnú, telesnú, brannú, pracovnú a polytechnickú výchovu

v školách a vo výchovných zariadeniach. V tomto úsilí majú rozhodujúce postavenie a úlohu učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci. Výchova mladého pokolenia je však trvalou záležitosťou nielen školy, ale celospoločenskou úlohou. Preto na jej realizácii sa musia s plnou zodpovednosťou a vážnosťou spolu so školou podieľať štátne orgány, hospodárske a spoločenské organizácie a rodina.

V procese skvalitňovania predškolskej výchovy detí okrem obsahovej stránky treba s väčším dôrazom zabezpečovať podiel hospodárskych a družstevných organizácií na ich budovaní a správe. V základnom školstve zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej práce. Väčšiu pozornosť venovať naplneniu pracovného a polytechnického charakteru školy za aktívnejšej účasti priemyselných a poľnohospodárskych závodov. Oveľa väčšiu starostlivosť treba venovať voľbe povolania, aby sa uskutočňovala na základe vlôh a nadania žiakov v súlade s celospoločenskými potrebami.

Naliehavosť úloh v zabezpečovaní povinnej desaťročnej školskej dochádzky si vyžaduje ďalej skvalitniť prácu celého stredného školstva, t. j. gymnázií, stredných odborných škôl a zvlášť stredných odborných učilíšť. Na tomto úseku treba najmä urýchlene riešiť otázku ich komplexného budovania a vybavenia, zvyšovania politickej a odbornej kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov, a tým i získania vyšších teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov. Naďalej realizovať zámery v budovaní materiálno-technickej základne stredných odborných učilíšť, a to aj výraznejším združovaním prostriedkov a činností socialistických organizácií. V tomto musia väčšiu koordinačnú úlohu zohrať Ministerstvo školstva SSR a ďalšie ústredné orgány a národné výbory. Zvlášť je to nutné v odvetví miestneho hospodárstva, služieb obyvateľstvu a obchodu.

Prípravu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov skvalitňovať so zreteľom na urýchľovanie vedeckotechnického rozvoja a zosúlaďovať rozvoj a štruktúru vysokých škôl, inováciu obsahu, foriem štúdia a profiláciu absolventov s ekonomicko-sociálnymi potrebami ďalšieho rozvoja. Prehlbovať tiež komunistickú výchovu študentov, ako aj ideovo-politickú a vedecko-pedagogickú úroveň učiteľov a ich spojenie so životom, zvyšovať účinnosť vedecko-výskumnej činnosti vysokých škôl. Zabezpečovať účelné vybavenie týchto škôl modernou technikou a prístrojmi. Na vysokých školách dôslednejšie spájať vedu, výskum a prax, najmä vytváraním

vedeckotechnických združení so závodmi a ústavmi Slovenskej akadémie vied.

Splnenie týchto úloh závisí vo veľkej miere od ďalšieho zefektívňovania riadiacej práce na celom úseku školstva i väčšej zainteresovanosti hospodárskych odvetví;

B. berie na vedomie

správu vlády SSR o plnení dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov;

C. podporuje

opatrenia vlády ČSSR a vlády SSR na zabezpečenie úloh v ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy;

D. ukladá

1. poslancom Slovenskej národnej rady

v masovopolitickej práci vo volebných obvodoch vysvetľovať politické, ekonomické a sociálne zámery nových školských zákonov a opatrení vlády ČSSR a SSR a pomáhať pri ich zabezpečovaní,

2. Výboru SNR pre školstvo a kultúru

každoročne vykonávať kontrolu plnenia tohto uznesenia a podľa potreby iniciatívne predložiť správu Predsedníctvu Slovenskej národnej rady o jeho plnení.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP