SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

89

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 25. júna 1984

k návrhu poslancov SNR Jána Gregora, Viktora Antala, Branislava Bíroša, Emila Kucharovica a Viery Lehotskej na doplňovaciu voľbu člena výboru SNR

Slovenská národná rada zvolila

podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

prof. PhDr. Ľudovíta K i l á r a, CSc. za člena Výboru SNR pre plán a rozpočet.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP