SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

90

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 25. júna 1984

k správe o štátnom záverečnom účte Slovenskej socialistickej republiky za rok 1983

Slovenská národná rada

A. schvaľuje

1. na návrh vlády SSR štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky za rok 1983, ktorý vykazuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 12, 6 mil. Kčs. Prebytok rozpočtového hospodárenia vyplynul zo splnenia

- rozpočtových príjmov v sume 77 756, 6 mil. Kčs

- rozpočtových výdavkov v sume 77 744, 0 mil Kčs

2. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia SSR za rok 1983 na zvýšenie štátnych finančných rezerv Slovenskej socialistickej republiky;

B. berie na vedomie,

že vo finančnom hospodárení národných výborov za rok 1983 sú príjmy vyššie ako výdavky o 126, 0 mil. Kčs a tento výsledok sa použije na posilnenie fondov rezerv a rozvoja národných výborov.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP