SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

91

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 26. júna 1984

o dopracovaní návrhu na uznesenie k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike v oblasti občianskoprávnych vzťahov

S l o v e n s k á n á r o d n á r a d a poverila

dopracovaním návrhu na uznesenie k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike v oblasti občianskoprávnych vzťahov Ústavnoprávny výbor SNR.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP