SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

92

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 26. júna 1984

k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike v oblasti občianskoprávnych vzťahov

Slovenská národná rada A. konštatuje,

že pri plnení programu budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti vytýčeného XVI. zjazdom KSČ sa zvyšuje úloha a politicko-spoločenský význam socialistického práva a dodržiavania socialistickej zákonnosti aj v oblasti občianskoprávnych vzťahov. Náš socialistický štát garantuje a reálne zabezpečuje ochranu ústavných práv, slobôd a právom chránených záujmov občanov.

Občianskoprávne, rodinné, pracovné a družstevné vzťahy sa v prevažnej miere rozvíjajú a uskutočňujú v súlade s právnymi predpismi a pravidlami socialistického spolužitia. K tomuto napomáhajú súdy a štátne notárstva, národné výbory, ďalšie orgány a inštitúcie i spoločenské organizácie využívaním svojich oprávnení a výchovným pôsobením.

Napriek tomu niektorí občania i organizácie pri uspokojovaní svojich potrieb a uplatňovaní práv nepostupujú v zhode s platnými právnymi predpismi. Prejavuje sa to vo vzraste sporov najmä v oblasti rodinných vzťahov, pri uplatňovaní a ochrane vlastníckych práv, pri poskytovaní služieb, v bytových a pracovnoprávnych veciach.

Príčinou tohto stavu sú doteraz neprekonané a pretrvávajúce prežitky vo vedomí niektorých ľudí a snahy presadzovať osobné

záujmy na úkor spoločnosti alebo spoluobčanov. V dôsledku neznalosti práv a povinností a neraz aj nerešpektovaním noriem nášho právneho poriadku niektorí občania konajú v rozpore so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi. Tieto nedostatky sa vyskytujú i v práci niektorých zodpovedných pracovníkov organizácií.

V záujme ďalšieho upevňovania socialistickej zákonnosti v oblasti občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov je nevyhnutné, aby socialistické organizácie, národné výbory a ostatné štátne orgány dôslednejšie dodržiavali zákony vo svojej činnosti, využívali svoje oprávnenia na predchádzanie sporov a uspokojovanie nárokov občanov nepodmieňovali súdnymi rozhodnutiami aj v nepochybných prípadoch. Podstatne sa žiada zvýšiť aktivitu podnikov bytového hospodárstva a dopravných podnikov pri mimosúdnom vymáhaní ich pohľadávok.

Zo strany socialistických organizácií treba zvyšovať účinnosť kontroly hospodárenia, presadzovať hmotnú zodpovednosť a navrhovať postih majetku a majetkového prospechu z nestatočných zdrojov a jeho odčerpávanie a vytvárať podmienky na predchádzanie neoprávneného obohacovania.

V súvislosti s významom vedeckotechnického pokroku pri intenzifikácii rozvoja národného hospodárstva je žiadúce využívať platné právne predpisy na podnecovanie iniciatívy pracujúcich vo veciach vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyslových vzorov.

Pri riešení občianskoprávnych, rodinných, pracovných a družstevných sporov treba ďalej zvyšovať úroveň a kvalitu rozhodovacej a ostatnej činnosti súdov. Žiada sa zlepšovať plynulosť v rozhodovaní, odstraňovať príčiny prieťahov v konaní, neustále skvalitňovať súdne rozhodovanie a viac využívať pohovory a zmierovacie konanie, prehlbovať súčinnosť súdov s národnými výbormi a spoločenskými organizáciami a zistené príčiny sporov intenzívnejšie signalizovať príslušným inštitúciám. Za tým účelom treba zlepšovať riadiacu, kontrolnú a dozorovú činnosť justície, naďalej skvalitňovať kádrové obsadenie súdov a prehlbovať politicko-odbornú výchovu najmä mladých sudcov. K skvalitneniu vybavovania občianskoprávnej agendy na súdoch by mali účinnejšie prispievať aj advokáti dôslednejším plnením úloh, vyplývajúcich im zo zákona o advokácii.

Právno-výchovnú a propagačnú činnosť treba v širšej miere zameriavať aj na vysvetľovanie významu dodržiavania predpisov občianskeho, rodinného, pracovného a roľnícko-družstevného

práva pre harmonické utváranie socialistických spoločenských vzťahov;

B. berie na vedomie

správu Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike v oblasti občianskoprávnych vzťahov;

C. odporúča

1. vláde Slovenskej socialistickej republiky

prijať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov uvedených v správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR v oblasti občianskoprávnych vzťahov a využiť pritom závery obsiahnuté v tomto uznesení, ako aj poznatky a podnety poslancov SNR prednesené v rozprave,

2. ministrovi spravodlivosti SSR a predsedovi Najvyššieho súdu SSR

sústavne vykonávať opatrenia na zabezpečovanie plynulosti občianskeho súdneho konania, zvyšovanie úrovne rozhodovacej činnosti súdov a štátnych notárstiev a na skvalitňovanie ich preventívno-výchovného pôsobenia,

3. generálnemu prokurátorovi SSR

aktívnejším výkonom prokurátorského dozoru pôsobiť na dodržiavanie predpisov občianskeho, rodinného, pracovného a roľnícko-družstevného práva, na predchádzanie vzniku sporov i na využívanie všetkých právnych prostriedkov na ich mimosúdne riešenie, ako aj na dôslednejšie odčerpávame neoprávneného majetkového prospechu,

4. Slovenskej odborovej rade

pôsobiť a metodicky usmerniť odborové organizácie, aby účinnejšie vplývali na dodržiavame pracovnoprávnych predpisov a aktívnejšie sa zapájali do mimosúdneho riešenia rozporov medzi občanmi na pracoviskách a v rodinách;

D. ukladá

1. výborom Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR)

kontrolovať a sledovať plnenie a účinnosť vlastných uznesení a opatrení prijatých k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR v oblasti občianskoprávnych vzťahov,

2. poslancom Slovenskej národnej rady

vo volebných obvodoch pri masovopolitickej práci informovať voličov o výsledkoch rokovania 13. schôdzky Slovenskej národnej rady k správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR v oblasti občianskoprávnych vzťahov, pôsobiť na výchovu občanov a pracovníkov socialistických organizácií k uvedomelému plneniu povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych predpisov a na predchádzanie sporom.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP