SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

97

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 25. októbra 1984

k návrhu poslancov SNR Anny Kretovej, Daniela Futeja, Jozefa Gálu, Fedora Gullu, Dalibora Laboreckého a Rozálie Tóthovej na doplňovaciu voľbu za členov výborov SNR

S l o v e n s k á n á r o d n á rada zvolila

podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

Jána Z a b á k a za člena Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné a Jozefa P o l á k a za člena Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP