SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

99

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

k správe vlády SSR o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky siedmej päťročnice

Slovenská národná rada

A. konštatuje, že

vláda SSR a ostatné ústredné orgány štátnej správy SSR, vrátane národných výborov zabezpečujú úlohy vyplývajúce z programu XVI. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a zasadaní ÚV KSČ a nadväzných zasadaní ÚV KSS v oblasti úspor palív a energií, vyjadrené v štátnom cieľovom programe 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie.

za prvé tri roky siedmej päťročnice sa splnili úlohy stanovené v štátnom cieľovom programe 02, spevnené o 0, 5 %-né zvýšenie úspor schválené X. všeodborovým zjazdom, na 114, 4 %.

V súlade so závermi 10. zasadania ÚV KSČ a nadväzného zasadania ÚV KSS väčšina výrobných organizácií plní úlohu ďalej znížiť v roku 1984 nároky na limitované palivá a energiu o 1, 5 %. Prispieva k tomu realizácia výsledkov vedecko-technického rozvoja a činnosť spoločenských previerkových komisií pre komplexnú socialistickú racionalizáciu, ktoré sa stali významnou politicko-spoločenskou a výchovnou zložkou iniciatívy pracujúcich.

Vďaka medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráci štátov RVHP, hlavne však dodávok ušľachtilých palív zo ZSSR, vytvárajú sa podmienky pre štrukturálne premeny na rýchlejšie zavádzanie energeticky úsporných technológií. Významným je zabezpečovanie stability a ekonomiky našej elektrizačnej sústavy prostredníctvom energetického systému RVHP a výstavby jadrových elektrární. V Jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach sa za prvé tri roky siedmej päťročnice zvýšila výroba elektrickej energie o 37, 3 % a jej podiel na tejto výrobe v SSR dosiahol 31, 5 %.

Napriek pozitívnym výsledkom v plnení štátneho cieľového programu 02 za rok 1983 dosiahnutý stav ešte nezodpovedá našim možnostiam a potrebám. Aj prieskumy poslancov ukázali, že sa nedarí znižovať energetickú náročnosť výroby, ktorá v porovnaní s ostatnými priemyselne vyspelými štátmi je vysoká a malou mierou prispieva k znižovaniu celkovej spotreby. Zatiaľ sa v prevažnej miere uskutočňujú menej náročné racionalizačné akcie, pričom zaostávajú plánované investične náročné a systémové opatrenia s dlhodobo priaznivým vplyvom na znižovanie spotreby palív, energií a pohonných hmôt.

Pre splnenie štátneho cieľového programu 02 v ostávajúcich rokoch siedmej päťročnice, ale i v ôsmej päťročnici je žiadúce, aby sa vedecko-technický rozvoj výraznejšie prejavil v zavádzaní energeticky úsporných technológií, výrobkov, pri premenách a zúžitkovaní rôznych foriem netradičných energií, využívaní druhotných zdrojov energie a odpadového tepla. Rozhodnejšie a cieľavedomejšie treba uplatňovať a presadzovať technicky zdôvodnené normy. Podstatne treba zvýšiť výrobu, kvalitu, montáž a dodávky meracej a regulačnej techniky, objektivizovať spotrebu palív, energií a pohonných hmôt, realizovať námety komplexných racionalizačných brigád, novátorov a zlepšovateľov. Urýchliť treba tiež rozvoj sústav centralizovaného zásobovania teplom, modernizovať kotlové hospodárstvo, realizovať investične náročnejšie úlohy a podstatne zvýšiť celkovú účinnosť užitia tepla. V projektových riešeniach bytov a ostatnej výstavby sa musia dôslednejšie presadzovať racionalizačné prístupy a zvyšovať kvalita stavieb, aby zodpovedali teplofikačným požiadavkám. Na úsporu palív, energií a pohonných hmôt treba dôslednejšie a účinnejšie využívať chozrasčotné metódy riadenia. V rozvoji iniciatívy pracujúcich ešte cieľavedomejšie pôsobiť na organizácie a občanov, aby šetrenie palivami, energiou a pohonnými hmotami pokladali za celospoločenskú prioritu a nevyhnutnosť a svojím konaním sa pričinili o realizáciu plánovaných úloh. V tomto smere by mali zohrať ešte významnejšiu úlohu aj masovokomunikačné prostriedky.

Riadiaca sféra musí oveľa účinnejšie využívať činnosť spoločenských previerkových komisií pre komplexnú socialistickú racionalizáciu, politicky a výchovne pôsobiť na pracovníkov a občanov vo všetkých sférach riadiaceho procesu. Dôslednejšie treba zabezpečiť plnenie uznesenia vlády SSR č. 28 z 23. januára 1980 o smernici pre dobudovanie a činnosť útvarov energetického hospodárstva.

Poslanci Slovenskej národnej rady vo svojej činnosti budú dbať, aby Vyhlásenie Ústredného výboru KSČ, Ústredného výboru Národného frontu ČSSR a vlády ČSSR k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou bolo naďalej významným mobilizujúcim impulzom v iniciatíve pracujúcich na úsporu palív, energií a pohonných hmôt a prispievalo k znižovaniu energetickej náročnosti národného hospodárstva;

B. berie na vedomie

správu vlády SSR o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky siedmej päťročnice;

C. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky využiť vo svojej riadiacej činnosti závery orgánov Slovenskej národnej rady a podnety poslancov SNR, prednesené v rozprave;

D. ukladá

1. výborom Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) v rámci svojej kontrolnej činnosti venovať trvalú pozornosť plneniu cieľových úloh v úsporách palív a energie a realizácii investičných akcií zo štátneho cieľového programu 02,

2. poslancom Slovenskej národnej rady masovo-politickou prácou vo volebných obvodoch a na pracoviskách získavať občanov pre hospodárne využívame palív a energií a pohonných hmôt, podporovať rozvoj pracovnej aktivity a úsilie komplexných racionalizačných brigád so zámerom prekročiť cieľové úspory palív a energií v rokoch 1984 a 1985.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP