SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

101

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Z 26. OKTÓBRA 1984

k správe vlády SSR o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania

Slovenská národná rada

A. konštatuje,

že v politike Komunistickej strany Československa je pozornosť sústredená predovšetkým na všestranný rozvoj človeka ako tvorcu a užívateľa všetkých hodnôt spoločnosti. Dôkazom sú aj ostatné sociálne opatrenia, ktorými sa ďalej zvyšuje starostlivosť nášho socialistického štátu o matky, deti, mladých ľudí, vdovy, dôchodcov, invalidov; zároveň sa ďalej zvyšujú príjmy niektorých kategórií pracovníkov v školstve a zdravotníctve.

Ústredné orgány štátnej správy SSR za spoluúčasti orgánov a organizácií Revolučného odborového hnutia zhodnotili plnenie úloh vo vybraných oblastiach starostlivosti o pracujúcich. Skutočnosť, že v súhrne predností socializmu je stredobodom pozornosti človek, ostro kontrastuje s podmienkami života a práce v krajinách kapitalizmu.

Starostlivosť o pracujúcich v 7. päťročnici sa rozvíja plnením úloh vyplývajúcich zo záverov XVI. zjazdu KSČ a Rezolúcie zjazdu KSS, X. všeodborového zjazdu, ako aj Programového vyhlásenia vlády SSR.

V súčasnosti nadobúda na význame vplyv vedecko-technického rozvoja, okrem iného najmä na skvalitňovanie pracovného prostredia. Doterajší vývoj v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je vcelku priaznivý, čoho dôkazom je trvalý pokles pracovných úrazov. Pretrváva však neželateľný rast mimopracovných úrazov,

preto sa žiada na všetkých stupňoch riadenia situáciu komplexne analyzovať a riešiť účinnými opatreniami. Zabezpečovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sa zlepšilo, napriek tomu niektoré problémy v ich kvalite a sortimente naďalej pretrvávajú. Na význame nadobúda i výchova pracovníkov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj účelné a hospodárne využívame osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pri rozvoji závodnej lekárskej starostlivosti o pracujúcich sa pozitívne prejavuje realizácia uznesenia 6. schôdzky Slovenskej národnej rady z 19. novembra 1982 o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Jej ďalšie skvalitňovanie závisí od stabilizácie závodných lekárov a zvyšovania ich odbornej úrovne, rozvíjania liečebnej rehabilitácie a preventívnej starostlivosti s osobitným zreteľom na rizikovosť práce.

V rozvoji závodných predškolských zariadení sa dosahuje vysoká úroveň starostlivosti o deti pracujúcich matiek. Národné výbory doteraz najvýraznejšie využívajú svoju koordinačnú funkciu v združovaní prostriedkov organizácií na budovanie detských jaslí a materských škôl.

Vzrástol počet účastníkov závodného stravovania, najmä na JRD. Jeho ďalší rozvoj si vyžiada sústrediť sa na racionálne stravovanie pracujúcich vo všetkých troch smenách; zároveň rozvíjať produktívnejšie a operatívnejšie spôsoby výroby a distribúcie jedál.

Pre dosiahnutie vyššej efektívnosti komplexnej starostlivosti o pracujúcich Slovenská národná rada pokladá užšie prepojenie plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja s plánmi hospodárskeho rozvoja na všetkých stupňoch riadenia. Rovnako je naliehavé aj tesnejšie prepojenie plánov sociálneho rozvoja organizácií na rozvoji územných celkov. Tieto požiadavky vyplývajú z uznesenia XVI. zjazdu KSČ;

B. berie na vedomie

správu vlády SSR o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania;

C. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky

1. udržať a ďalej rozvíjať dosiahnuté pozitívne výsledky v starostlivosti o pracujúcich. Zabezpečiť dôslednejšiu previazanosť plánov hospodárskeho rozvoja s plánmi kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja na všetkých stupňoch riadenia. Uplatniť

túto požiadavku aj pri tvorbe a realizácii nových zásad na zdokonalenie plánovania kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja na 8. päťročnicu. Zároveň utvárať podmienky pre vyrovnávanie neodvôvodnených rozdielov v sociálnom vybavení medzi podnikmi a lepšie využívať koordinačnú funkciu národných výborov v zmysle novelizovaného zákona o národných výboroch,

2. osobitnú pozornosť venovať vplyvu vedeckotechnického rozvoja na ďalšie skvalitňovanie pracovného prostredia v zaujme znižovania rizikovosti práce, obmedzovania príčin chorôb z povolania a pracovných úrazov; rozvíjať kultúru a hygienu práce s využitím prostriedkov výchovy pracujúcich a rýchlejším uplatňovaním progresívnych vedeckotechnických poznatkov v praxi,

3. zabezpečiť racionálny rozvoj zdravotníckych zariadení, prehĺbiť liečebno-preventívnu a rehabilitačnú starostlivosť v závodoch a na JRD s osobitným zreteľom na pracovníkov z rizikových pracovísk. Ďalej rozvíjať rekreačnú starostlivosť a oddych pracujúcich, aby sa dosahovala vyššia účinnosť v obnove fyzických a duševných síl človeka a všestranný rozvoj osobnosti,

4. utvárať podmienky pre racionálne stravovanie pracovníkov v priebehu všetkých troch smien, diferencovane podľa stupňa pracovného zaťaženia, zdravotného stavu a pracovných podmienok. Rozvíjať produktívnejšie a operatívnejšie spôsoby výroby a distribúcie jedál pre závodné stravovanie;

D. ukladá

poslancom Slovenskej národnej rady

masovo-politickou prácou vo svojich volebných obvodoch prispievať k účinnejšej spolupráci národných výborov s organizáciami v okruhu ich pôsobnosti pri realizácii plánov sociálneho rozvoja organizácií v rámci územných celkov. Politicko-výchovnou prácou pôsobiť na zvyšovanie ochrany a bezpečnosti práce, ako aj hospodárne a účelné využívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok v bezprostrednej spolupráci s orgánmi ROH. Presadzovať medzi svojimi voličmi politicky správne pochopenie vzájomnej podmienenosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja organizácií a spoločnosti v zmysle uznesenia XVI. zjazdu KSČ.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP