SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

103

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady z 13. decembra 1984

o voľbe ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

za ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Ing. Alojza Č m e l u.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: RSDr. Ján Králik v. r. Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP