SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

104

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNej RADY

z 13. decembra 1984

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985

Slovenská národná rada s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985 tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP