SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

105

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 13. decembra 1984

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP