SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebne obdobie

106

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 13. decembra 1984

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch tak, ako ho doporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v rPřihlásit/registrovat se do ISP