SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

107

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 14. decembra 1984

o dopracovaní návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

Slovenská národná rada poverila

Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu dopracovaním návrhu ma uznesenie k správe vlády SSR a uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP