SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

110

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 14. decembra 1984

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Petra Krajčoviča

JUDr. Jozefa Ť a p á k a

Pre Mestský súd v Bratislave:

JUDr. Antona Mihalovitsa

Pre Krajský súd v Bratislave:

Milana D e á k a

Mikuláša K e r e k e š a

JUDr. Jána Krajču

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

Rudolfa Ď u r t u

JUDr. Ľubomíra Hrežďoviča

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Evu F e ť k o v ú

JUDr. Vieru Michalíkovú

JUDr. Milana Ružbárskeho

Pre Obvodný súd Bratisláv I:

JUDr. Igora B e l k u

JUDr. Jána Skalického

Pre Obvodný súd Bratislava II:

JUDr. Elenu Kováčovu

JUDr. Vladimíra M a g u r u

Martu Murgašovu

Pre Obvodný súd Bratislava III:

Vladimíra Kána

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

JUDr. Vieru Po l e k o v ú

Milana S t a n e k a

Pre Okresný súd Bratislava - vidiek:

Tibora Kubíka

Pre Okresný súd Dunajská Streda:

JUDr. Eriku Lengyelovú

JUDr. Oľgu S i e g e l o v ú

Pre Okresný súd Levice:

Ondreja Mésároša

Pre Okresný súd Nitra:

JUDr. Eduarda H e i n r i c h a

Pre Okresný súd Nové Zámky:

JUDr. Juraja H o vo r k u

Vojtecha K á n to r a

JUDr. Vieru Kántorovú

Pre Okresný súd Topoľčany:

Lýdiu G á l i s o v ú

Pre Okresný súd Trenčín:

JUDr. Alicu Lukáčovú

Pre Okresný súd Trnava:

JUDr. Janu S e r bo v ú JUDr. Janu S v i t k o v ú

Pre Okresný súd Dolný Kubín:

JUDr. Miroslavu B o b í k o v ú

Pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

Darinu Mojžišovú

Pre Okresný súd Martin:

JUDr. Martina Aschenbrennera

Pre Okresný súd Rimavská Sobota:

JUDr. Adrianu Dulovičovú

Pre Okresný súd Zvolen:

JUDr. Miroslava Šantu

Pre Mestský súd Košice:

JUDr. Helenu F a l a t o v ú

JUDr. Vieru Kolínsku

JUDr. Mariana Lenharda

JUDr. Jána Semančíka

JUDr. Gabriela Štefaniča

JUDr. Annu Toegelovú

Pre Okresný súd Košice - vidiek:

JUDr. Tamaru Haščákovú

JUDr. Gabrielu Kostrabovú

Pre Okresný súd Michalovce:

Magdalénu C h o m o v ú

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Magdalénu Pilišiovú

Pre Okresný súd Rožňava:

JUDr. Jozefa Farkazovského Pre Okresný súd Spišská Nová Ves:

JUDr. Janu K o r m a n o v ú.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP