SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VIL volebné obdobie

111

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 14. decembra 1984

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. októbra do 13. decembra 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov, prednesených na 14. schôdzke Slovenskej národnej rady 25. a 26. októbra 1984, príslušnými členmi vlády SSR

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. októbra do 13. decembra 1984 s osobitným zre-teľom na realizáciu podnetov, poslancov, prednesených na 14. schôdzke Slovenskej národnej rady 25. a 26. októbra 1984, príslušnými členmi vlády SSR.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP