SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

113

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 19. apríla 1985

o dopracovaní návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o zabezpečení ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS

Slovenská národná rada poverila

Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o zabezpečení ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP